Factory Safe Club

logo

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุดที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

arrow

test

 

 

 
            เหมาะสำหรับ :
          1. เจ้าหน้าที่ของโรงงานที่ต้องขับขี่รถโฟล์คลิฟท์
          2. ช่างซ่อมบำรุงดูแลรถโฟล์คลิฟท์
          3. หัวหน้างาน - ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงานขับรถโฟล์คลิฟท์
            ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติ :
          1. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบการใช้รถโฟล์คลิฟท์
          2. สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์์ได้้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
              เพื่อเป็นการลดต้นทุนจากการสูญเสียด้านอุบัติเหตุและความเสียหายของผลิตภัณฑ์
          3. สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถฟอล์คลิฟท์ได้อย่างถูกวิธี
 
 

กำหนดการ
สอบขอรับใบเซอร์ฯ ( หนังสือรับรอง) - ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์(เครื่องยนต์) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2561

สถานที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กรุงเทพ-บางนา

  3,12,19,26 3,12,19,26 7,9,23,30 5,14,21,28 2,11,21,28 7,9,16,23 4,11,20,27 1,10,17,24 8,13,22,29 3,12,19,26 1,10,17,24

 

กำหนดการ
สอบขอรับใบเซอร์ฯ ( หนังสือรับรอง) - ฝึกอบรม (Public Course)/ ทบทวน
หลักสูตร พัฒนาทักษะการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์ (ไฟฟ้า) อย่างปลอดภัย และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกเป็นแล้ว
และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2561

สถานที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กรุงเทพ-บางนา

16,30 13,27 13,27 10,24 15,22 12,26 10,24 14,28 11,25 9,30 13,27 11,25

 

 

กำหนดการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ฝึกทักษะการควบคุมและบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธี
สำหรับ ผู้ที่ขับรถยกยังไม่เป็น หรือยังไม่เคยขับ (ฝึกอบรม 2 วัน) และต้องการสอบขอรับใบเซอร์ฯ 2561

สถานที่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กรุงเทพ-บางนา

8 - 9 5 - 6 5 - 6 2 - 3 7 - 8 4 - 5 2 - 3 6 - 7 3 - 4 1 - 2 5 - 6 3 - 4

 

 

 

 

รอบพิเศษ ราคาถูกพิเศษ ทุกวันอาทิตย์!!

 

 

หมายเหตุ :
ผู้ขับเป็น หมายถีง ผู้ขับเป็นบ้างแล้วจะมาฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะขั้น Advance และประสงค์จะมาสอบขอใบเซอร์ฯ ตามกฎหมาย
ผู้ที่ขับไม่เป็น หมายถึง ผู้ที่ไม่เคยขับรถยก/ ขับรถยกไม่เป็นเลย แต่ขับรถยนต์ได้

วิธีการสมัคร/ ขอใบเสนอราคา
คลิ๊กขอใบเสนอราคาที่แถบด้านล่างเพื่อแจ้งการเลือกวัน เลือกสถานที่ที่จะมาฝึกอบรม หรือแจ้งความประสงค์
จะให้ไปฝึกอบรมที่องค์กรท่าน ฯลฯ
- เมื่อได้รับข้อมูลของท่านทางออนไลน์ ทีมงานจะโทรฯติดต่อกลับภายในภายใน 1 ช.ม.ทำการ

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่
Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675
Mobile : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3032 , 092-335-8675
Hot Line : 062-459-5700

            กฏหมาย :

กฎหมายที่กำหนดให้ นายจ้างต้องให้การฝึกอบรมการขับรถยก (รถโฟล์คลิฟท์)
( ข้อ ๓๖ ) 

 

รายการฝึกอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์

ภาคทฤษฏี >>> สถานที่ : ห้องฝึกอบรม
เวลา หัวข้อ
09.00 - 10.30 น. - ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับรถฟอร์คลิฟท์
- รูปแบบชนิดรถฟอร์คลิฟท์, แหล่งพลังงานที่นำมาใช้และ สภาพแวดล้อมในการใช้รถฟอร์คลิฟท์
- กฎระเบียบและมาตรฐานการใช้รถฟอร์คลิฟท์
- ความมั่นคงในการรับน้ำหนักของรถฟอร์คลิฟท์
10.30 - 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 - 11.30 น. - การบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์รถฟอร์คลิฟท์ก่อนใช้งานประจำวัน
- หลักการขับรถฟอร์คลิฟท์ที่ถูกต้องและปลอดภัยพร้อมชมวีดีทัศน์เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์
11.30 - 12.00 น. - สอบภาคทฤษฎี
- เทคนิคการขับรถฟอร์คลิฟท์และการบรรทุกสินค้า
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคปฎิบัติ >>> สถานที่ : ลานพื้นที่ฝึกขับ
13.00 - 16.00 น. - การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ของรถฟอร์คลิฟท์ก่อนใช้งานประจำวัน
- การตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์
- ทดสอบการขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและการยืดอายุการใช้งานรถฟอร์คลิฟท์
16.00 - 16.30 น. - สอบขับรถฟอร์คลิฟท์
16.30 - 17.00 น. - ถาม - ตอบ และสรุปปิดการอบรม
 
  คำแนะนำ
          1. หากมีพนักงานไม่กี่คนให้ส่งมาเรียนที่เราได้ มีรถให้ขับหลายคัน
              "การฝึกอบรมคิดเป็นรายหัว ราคาประหยัดกว่าจ้างอาจารย์ไปสอนที่โรงงาน" สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ตรง
          2. หากมีผู้ฝึกอบรมมากกว่า 10 ท่าน สามารถส่งอาจารย์ไปฝึกสอนให้ได้ถึงที่โรงงาน
          3. หลักสูตรดังกล่าวมีคู่มือประกอบการฝึกอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรและ บัตรประจำตัวพนักงานให้กับผู้ที่สอบผ่าน
 
ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่
Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675
Mobile : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3032 , 092-335-8675
Hot Line : 062-459-5700