Factory Safe Club

 

หลักสูตร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

เพื่อให้ “สอบผ่าน” การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ตามกฎหมาย บังคับ ๒๕๕๒

**พิเศษ** ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับ อาจารย์ ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

Facebook : @factorylearning

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

ภาพงานฝึกอบรมช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม

 

กฎหมายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

 

กำหนดการวันฝึกอบรม-ทดสอบ-รับหนังสือรับรองจากราชการ

ตารางการฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ กรุงเทพมหานคร 2561
กำหนดการเข้ารับการฝึก ตารางประจำปี 2561 สถานที่
รอบที่ วันที่ฝึก วันที่ทดสอบ วันรับหนังสือรับรองฯ

1.) ฝึกซ้อม และติว (วัน)
       (ใช้เวลา 2 วันได้สำหรับผู้มีวุฒิและ
        ประสบการณ์ตรง)

2.) ทดสอบแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
      - ทดสอบภาคปฏิบัติ
      - ทดสอบภาคความรู้

3.) เข้ารับการประเมิน
      - สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
      - รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ

21 5,12 ก.ย. 19-ก.ย. 10-ต.ค.
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดกรุงเทพฯ

คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

22 3,10 ต.ค. 17-ต.ค. 09-พ.ย.
23 7, 14 พ.ย. 21 พ.ย. 21 ธ.ค.
24      
25      
26      
27      
28      
29      

 

ตารางการฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม vs ทดสอบ & สอบสัมภาษณ์ 2561 จังหวัดระยอง
กำหนดการเข้ารับการฝึก ตารางประจำปี 2561 สถานที่
รอบที่ วันที่ฝึก วันที่ทดสอบ วันรับการประเมิน

1.) ฝึกซ้อม และติว (วัน)
       (ใช้เวลา 2 วันได้สำหรับผู้มีวุฒิและ
        ประสบการณ์ตรง)

2.) ทดสอบแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
      - ทดสอบภาคปฏิบัติ
      - ทดสอบภาคความรู้

3.) เข้ารับการประเมิน
      - สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการประเมิน
      - รับหนังสือรับรองฯ 2 ใบ จากราชการ

21 19,26 ก.ย. 03-ต.ค. 24-ต.ค.

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง
จังหวัดระยอง แยก PMC

แผนที่ตามแนบ

22 17,24 ต.ค. 31-ต.ค. 21-พ.ย.
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      

 

   

 

กำหนดการ ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑

เนื้อหาหลักสูตร ( 3 วัน )
เวลา รายละเอียด
วันที่หนึ่ง
09.00 น.- 11.00 น.

ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
การใช้เครื่องมือช่างทั่วไป (Hand Tools)
หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและหน่วยวัดทางไฟฟ้า

11.00 น.- 12.00 น. หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม
12.00 น. - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 15.00 น. 

หลักการทำงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)

15.15 น. - 16.00 น.  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและการอ่านแบบไฟฟ้า
16.00 น.- 16.15 น.

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

16.15 น.- 18.00 น.

ข้อกำหนดในการติดตั้งการเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์การเดินท่อ ร้อยสายประเภทต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า
เตรียมวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
ฝึกภาคความสามารถ

วันที่สอง
09.00 น.- 10.00 น. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ
การต่อตัวนำแบบต่างๆ
การเดินสายไฟฟ้าและเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะและพีวีซี
10.00 น.- 10.30 น.  

การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

10.30 น. - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 น. - 12.00 น.

การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์กระแสสลับแบบ Direct Start
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ ๑ กลุ่มละ ๒ คน

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
16.30 น. - 16.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
16.45 น. - 17.30 น. วิทยากรตรวจสอบผลการฝึกฯพร้อมให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ฝึกปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
17.30 น. - 19.00 น.

ปฏิบัติการทำความสะอาดหลังจากปฏิบัติงานเสร็จ
แบ่งกลุ่มปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ต่อ) 

วันที่สาม
08.30 น.- 09.00 น. เตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ
09.00 น. - 10.00 น. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้
10.00 น.- 10.30 น.   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 น. - 12.00 น.

ทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
กระแสสลับบน Direct Start การตรวจสอบวงจร ทดสอบ ภาคความสามารถ

12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. - 16.00 น. ทดสอบ การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า การต่อวงจรควบคุมมอเตอร์
16.00 น. - 16.30 น. กระแสสลับแบบ Direct Start การตรวจสอบวงจร
16.30 น. - 17.00 น. กรรมการตรวจภาคความสามารถ ให้ผู้เข้าทดสอบพักผ่อนและรอทำความสะอาดห้องปฏิบัติ
17.00 น. - 18.00 น.

เข้าทดสอบทำความสะอาดบูธทดสอบและสถานที่ทดสอบให้พร้อมใช้ครั้งต่อไป
( ส่งคืนเครื่องมือทดสอบทุกชิ้นตามใบรายการ หากสูญหายให้ลงบันทึกพร้อมหามาทดแทน )

หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เวลา ประมาณ ๑๕ นาที
2. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกหัวข้อให้ครบตามที่กำหนดไว้ในตารางการฝึกอบรม จึงจะมีสิทธิรับการประเมินผลการอบรม
3. ช่วงเวลาที่ผู้ทดสอบ (กรรมการ) ตรวจภาคปฏิบัติห้ามมิให้ผู้เข้าทดสอบอยู่บริเวณที่ผู้ทดสอบกำลังตรวจสอบและลงคะแนน
4. ผู้เข้าทดสอบหากคืนเครื่องมือทดสอบไม่ครบให้ผู้ทดสอบบันทึกลงใบบันทึกและแจ้งให้นำอุปกรณ์มาทดแทนต่อไป
5. หลังทดสอบมาตรฐานเสร็จผู้ทดสอบต้องทำความสะอาดสถานที่ทดสอบให้สะอาดเรียบร้อยจึงนับผลการทดสอบ
6. นำบัตรประชาชนมาทำการอ่านข้อมูลในบัตรประชาชนใส่ในไฟล์ EXCEL หากไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรได้ใช้การแก้ไข
ข้อมูลในไฟล์ EXCEL (อ้างอิงข้อมูลในบัตรประชาชน)

 

Promotion สมัครภายใน   31 ตุลาคม 61 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ ฟรี

 

 

 

   

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

ID LINE : pu_factory    Facebook : @factorylearning

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

รับทำเว็บไซต์หาดใหญ่