Factory Safe Club

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!  บังคับใช้  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

สำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ พ.ศ.๒๕๕๘

เป็นสถาบันฝึกอบรมใหญ่ที่สุดที่ได้รับใบอนุญาตฯ จากราชการ

หลักการและเหตุผล

          กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด! (คลิ๊กดูกฎหมายแนบ) ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ กล่าว คือ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมนี้ จากนั้น ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่มีการฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สำนักงานของนายจ้างให้พร้อมที่จะให้ จนท.แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากร ต่อพนง.ตรวจความปลอดภัยในเขตพี้นที่รับผิดชอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

          เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ มีลูกจ้างซึ่งปฎิบัติงานจำนวนไม่มาก ไม่คุ้มกับการที่นายจ้างจะดำเนินการจัดฝึกอบรมเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ผู้จัดจึงได้เปิดการฝึกอบรมนี้ขึ้นโดยให้ทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯเป็นผู้มาฝึกอบรมให้

 

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ:

• ได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่เสี่ยงต่อการได้รับโทษจำคุกและหรือโทษปรับ หากเกิดอัคคีภัยหรือเกิดอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเรื่องไฟฟ้า

• เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย  

• ได้รู้จักอันตราย  รู้หลักการและวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

• ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม:  

          ลูกจ้างซี่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อาทิ ทำหน้าที่ติดตั้ง ตรวจสอบ  ทดสอบซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นใดที่เกียวข้องกับระบบไฟฟ้า  เครื่งใช้/ บริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องจักรหรือสายไฟฟ้า

สิ่งที่จะได้รับหลังฝึกอบรม:

          รับวุฒิบัตรที่ลงนามโดยผู้สอนซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายฯ ดูหมวด ๓ ข้อ ๕ (๑)

Click ดู กฎหมายแรงงานฯ บังคับ เมษายน ๒๕๕๘

 

Promotion สมัครภายใน   30 มิถุนายน 61 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ ฟรี

 

ตารางการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าฯ
กรุงเทพฯ
วันที่อบรม สถานที่
ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61
3 , 17 8 , 22 5 , 19 3 , 17 ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

       
ต่างจังหวัด
วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด
ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61
3 , 17 8 , 22 5 , 19 3 , 17 สถาบันไทย-เยอรมัน ชลบุรี
3 , 17 8 , 22 5 , 19 3 , 17 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ สมุทรสาคร
3 , 17 8 , 22 5 , 19 3 , 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี
           
จังหวัดระยอง
ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 สถานที่
5 10 7
ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้า
แฟคตอรี่ เทรนนิ่ง 2 (จ.ระยอง)
19 24 28
       
       
       
       
       

 

ฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ควบ หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง
กรุงเทพ
วันที่อบรม สถานที่
ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง จังหวัดกรุงเทพฯ
คลิกดูแผนที่
คลิกดูสถานที่จอดรถ

3 , 17 8 , 22 5 , 19 3 , 17
       
       
       
ระยอง
วันที่อบรม สถานที่
ก.ย. 61 ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61

ศูนย์ทดสอบช่างไฟฟ้าฯ แฟคตอรี่เทรนนิ่ง2 แยก PMY
แผนที่ตามแนบ

5 10 7
19 24 28
       
       

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม:

ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อาทิ ผู้ที่ทำหน้าที่ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับระบบไฟฟ้า เครื่องใช้-บริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องจักรหรือสายไฟฟ้า
ราคา : 2,900.00 บาท/ท่าน มา 3 ท่านขึ้นไปลด 10% (ราคาก่อน VAT และก่อนหัก ณ ที่จ่าย)

ปรึกษางานฝึกอบรมได้ที่ Line ID : pu_factory    

***มีบริการออกไปฝึกอบรมให้ที่องค์กรท่าน

**พิเศษ** สอบถาม พูดคุยกับอาจารย์ได้โดยตรงที่   
ID LINE : pu_factory

ID LINE : Punarak007 ID LINE : Pu_factory  

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
1-3 ท่าน

สำหรับผู้ที่จะมาเรียน
4 ท่าน ขึ้นไป

 

เนื้อหาหลักสูตรมีให้เลือก 2 แบบ

เนื้อหาหลักสูตรที่ 1 ความปลอดภัยไฟฟ้า ( 1 วัน/ 6 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 น.- 10. 30 น. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ บทลงโทษ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
10.30 น. - 10.45 น.  พักทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. 

ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ 
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย                                    
ความปลอดภัยส่วนบุคคล วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

12.00 น.-13.00 น.   พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น.- 14.30 น.

วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย  
การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าในการทำงานบนที่สูง

14.30 น.- 14.45 น. พักทานอาหารว่าง
14.45 น.-16.30 น.  

วิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ ไฟฟ้าช๊อต
• กรณีมีบาดแผล เสียเลือด                  
• กรณีกระดูกหักและต้องทำการเข้าเฝือก      
• การประเมินแผลไหม้จากการประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลแผลไหม้

16.30 น.-17.00 น.   ทดสอบหลังการอบรม /มอบวุฒิบัตร

 

เนื้อหาหลักสูตรที่ 2 เฉพาะ In-House ความปลอดภัยไฟฟ้า+ช่างไฟฟ้าสอบ License ( 1 วัน/ 6 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

09.00 น.- 12.00 น. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า บทลงโทษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า ผลของกระแสไฟฟ้า ที่มีตอ่ ร่างกายมนษุย์
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า อุปกรณ์ค้มครอง ความปลอดภัย ส่วนบคุคล วิธีการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย และการช่วยเหลือผ้ปูระสบอันตรายจากไฟฟ้า
วิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟาดูด / ไฟฟ้าช๊อต
• กรณีมีบาดแผล เสียเลือด • กรณีกระดกู หัก และต้องทำการเข้าเฝือก • การประเมินแผลไหม้จาก
การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลแผลไหม้
12.00 น.-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
- ทดสอบหลังการฝึกอบรม / มอบวุฒิบัตร
13.00 – 16.30 น.

- แนะแนวข้อสอบภาคความรู้ 60 ข้อ (คำถามพร้อมเฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย)
- แนะแนวข้อสอบภาคปฏิบัติ โดยสอนจากแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่เป็นโจทย์ในการทดสอบ

 

ฝึกอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายแรงงานฯ (ภาคปฏิบัติ)

  

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

ศูนย์ฝึกอบรมระยอง : 038-029603-7

Hot Line : 092-335-8675 , 098-2594205

 

/p>

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า