Factory Safe Club

 

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมตามกฎหมาย ใหม่ล่าสุด!!  บังคับใช้  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙

หลักสูตร วิทยากร ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานกี่ยวกับไฟฟ้า

ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘

ได้รับหลังการฝึกอบรม:   พิเศษ ได้รับ 2 วุฒิบัตร**  พิเศษสุด ผู้สอบปฎิบัติได้ที่ 1 และ 2 ทุกรุ่น จะได้รับ ถ้วยรางวัล !!

หลักการและเหตุผล

          กฎหมายข้างต้นในหมวด ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยให้นายจ้างต้องจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สนง.ของนายจ้างพร้อมที่จะให้ จนท.แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลาและให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวต่อพนง.ตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  

          โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้ นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมด้วยตนเอง เว้นเสียแต่ว่าไม่สามารถจะดำเนินการเองได้ก็ให้ใช้บริการภายนอก ดังนั้นผู้จัดจึงเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ควรให้มีการผลิตบุคลากรของสถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ให้มีทักษะเพียงพอในการที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกจ้างผู้เข้ารับการฝึกอบรม จึงได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้น

 

หลักสูตร ผู้สอน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามกฎหมายแรงงานฯ ( วันที่สองของการฝึกอบรม )

 

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ:

- เพื่อช่วยนายจ้างลดค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไปฝึกอบรมภายนอก โดยสามารถให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้สอนนี้กลับไปเป็นผู้ฝึกอบรมลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้เอง

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้ และนำไปถ่ายทอดให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม:  

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายข้างต้น หมวด 3วุได้แก่....

(1)มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเทียบเท่าและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้า มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านนี้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประสบการณ์เป็น วิทยากรหรือผู้บรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ

(2) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้าหรือเทียบเท่า รวมทั้งมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากร/ ผู้สอน/ ผู้บรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

(3) เป็น จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสามปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสามปี หรือ

(4) เป็นลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีประการณ์ในการปฏิบัติงานฯไม่น้อยกว่าห้าปี และมีประสบการณ์เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าห้าปี

 

Click ดู กฎหมายแรงงานฯ บังคับ เมษายน ๒๕๕๘

 

Promotion สมัครภายใน  30 มิถุนายน 61 นี้เลือกรับ Power Bank แบตเตอรี่สำรอง 1 อัน ตามภาพ ฟรี

 

กำหนดการฝึกอบรม
จังหวัด วันที่ สถานที่
กรุงเทพฯ จ-อ. 26-27 กันยายน 2559 ร.ร. คิงปาร์ค อเวนิว (ตรงข้ามซีคอนสแควร์)
อ-พ. 25-26 ตุลาคม 2559
พฤ-ศ. 24-25 พฤศจิกายน 2559
จ-อ. 26-27 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ** 2 วุฒิบัตร ที่จะได้รับ ได้แก่ วุฒิบัติ หลักสูตร ผู้สอนความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฎหมายฯ

 

 

เนื้อหาหลักสูตร( 2 วัน/ 12 ช.ม.)
เวลา รายละเอียด
วันที่หนึ่ง

08.30 น.- 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 น.- 10. 30 น. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ บทลงโทษ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
10.30 น. - 10.45 น.  พักทานอาหารว่าง
10.45 น. - 12.00 น. 

ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ 
หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  
อุปกรณ์คุ้มครองความปความปลอดภัยส่วนความปลอดภัยส่วนบุคคล                                 
การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

12.00 น.-13.00 น.   พักทานอาหารกลางวัน
13.00 น.- 17.00 น.

หลักการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
• Work Shop / แบ่งกลุ่มฝึกการนำเสนอ

วันที่สอง
09.00 น.- 16.30 น. • วิธีที่ถูกต้องในการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า   
• วิธีการปฐมพยาบาลบาลและช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า (ฝึกปฏิบัติ)
• การประเมินแผลไหม้จากการประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลแผลไหม้
• กรณีกระดูกหักและการเข้าเฝือกผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า
• กรณีผู้ประสบอันตรายรายหยุดหายใจ
16.30 น.-17.00 น.  

ทดสอบหลังการอบรม / มอบวุฒิบัตร

 

ฝึกอบรม: บรรยาย  กรณีศึกษา ฝึกสอน ฝึกการช่วยเผู้ประสบภัยจาก ไฟฟ้าดูด -ไฟฟ้าช๊อต อัคคีภัย ฯลฯ ราคาวิธีกาวิธีการวิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล: ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 % , การสอบข้อเขียน สอบปฎิบัติ

บรรยากาศการอบรม

  

   

   

ติดต่อสอบถาม / ขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: 02-361-1948-49 , 02-361-3144-47 , 092-335-8675

Mobile : 092-335-8675 , 095-558-6815 , 092-910-3032 , 092-335-8675

Hot Line : 062-459-5700

 

หลักสูตรเกี่ยวกับไฟฟ้า