VCD ISO
 
Menu VCD ISO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
รายการหลักสูตร
  - หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ฝีมือแรงงาน)
- หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
- กลุ่มความรู้ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- กลุ่มความรู้ระบบบริหารด้านคุณภาพ
- หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน
- กลุ่มความรู้ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
- Automotive Management System
- ระบบบริหารเชิงบูรณาการ (Integrate Management System)
- เทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ
- Successful Management System
- ระบบการจัดการสุขลักษณะ&ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม / ยา / เครื่องสำอาง
- หลักสูตรเพื่อการเพิ่มผลิต
- หลักสูตรฝ่ายขาย / การตลาด / บริการ
   
   
หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมระดับปฏิบัติการ (ฝีมือแรงงาน) (OP)
 • OP-01 การสร้างจิตสำนึก ด้านคุณภาพ (Quality Improvement Awareness) (0.5 วัน)
 •  
 • OP-02 เสริมสร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมการประหยัดทรัพยากร และความปลอดภัย
  (ISO 14001 + 18001 Awareness) (0.5 วัน)
 •  
 • OP-03 EQ กับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
 •  
 • OP-04 การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฎิบัติการ (สำหรับ Operator จะเลื่อนเป็น Leader ใน Line)
 •  
 • OP-05 เทคนิคการเป็นลูกทีม (ลูกน้อง) ที่มีประสิทธิภาพ
 •  
 • OP-06 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต
 •  
 • OP-07 เทคนิคการใช้กิจกรรม 5 ส. ร่วมกับเทคนิค 6 ก. เพื่อจัดระเบียบสถานที่ทำงาน
 •  
 • OP-08 เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส.
 •  
 • OP-09 การขับ Forklift และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี
 • OP-10 การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม
 •  
 • OP-11 การใช้เทคนิค 6 ก. ในการพัฒนาคุณภาพเชิงปฏิบัติการ
   
  หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน (SF)
 • SF-01 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี / ทำงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้า / ทำงานบนที่สูง
 •  
 • SF-02 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
 •  
 • SF-03 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการใช้ PPE
 •  
 • *SF-04 เทคนิคเพื่อความปลอดภัยโดยใช้กิจกรรม KYT (2 วัน) *หรือ 1 วัน
  (KIKEN YISHI TRAINING การฝึกเพื่อการหยั่งรู้อันตรายโดยวิธี KYT)
 •  
 • SF-05 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA = Job Safety Analysis)
 •  
 • SF-06 การยศาสตร์กับการปฎิบัคิงานเพื่อลดต้นทุน & ผลกระทบของการทำงานไม่ถูกวิธี
 •  
 • SF-07 ความปลอดภัยในการทำงานกับ VDTs (Visual Display Terminals)
 •  
 • SF-08 หลักสูตรการปฐมพยาบาล
 •  
 • SF-09 การสร้างจิตสำนึก เรื่องความปลอดภัย (0.5 วัน)
 • SF-10 การจัดการสารเคมีอันตรายตามระบบจัดการใหม่ GHS
 •  
 • SF-11 การควบคุมอุบัติภัยจากสารเคมีรั่วไหล
   
  กลุ่มความรู้ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (QHM)
 •  
 • QHM-01 OHSAS/มอก. 18001 ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้
 • QHM-02 การตรวจติดตามภายใน OHSAS/มอก. 18001 (2 วัน)
 •  
 • QHM-03 เทคนิคการระบุอันตราย และการประเมินความเสี่ยง 1 วัน
 • QHM-04 วิธีวัดความสำเร็จในงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
 •  
 • QHM-05 เทคนิค และวิธีการเขียนแผนงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยประจำปี
   
  กลุ่มความรู้ระบบบริหารด้านคุณภาพ (QM)
 • QM-01 ISO 9001 : 2000 ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้
 •  
 • QM-02 การจัดการทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9000 (2 วัน)
 •  
 • QM-03 การตรวจติดจามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2000 (2 วัน)
 •  
 • QM-04 การบริหาร การซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพตามระบบบริหารคุณภาพ (2 วัน)*
 •  
 • QM-05 Calibration for ISO 9001 : 2000 1 วัน*
 •  
 • QM-06 Design & Development Management ISO 3001 : 2000 (2 วัน)*
 •  
 • QM-07 การแก้ปัญหาการผลิตด้วย Process Approach Problem Solving by Process Approach (2 วัน)*
 •  
 • QM-08 QMR & EMR (2 วัน)
 •  
 • QM-09 QMR for ISO 3001 : 2000 (การเป็นผู้จัดการระบบคุณภาพ) (2 วัน)
 • *QM-10 Internal Quality Audit Technique 1 วัน*
 •  
 • QM-11 Effective Document Control for international Management System Standard*
 •  
 • QM-12 การจัดระบบคลังสินค้า และพัสดุตามาตรฐาน ISO 9001 : 2000
 • QM-13 ISO 9001: 2008 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้
 •  
 • QM-14 การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน ISO 9001 : 2008 (2 วัน)
   
  หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน (LC)
 • LC-01 การบำรุงรักษาทวีผล แบบทุกคนทีส่วนร่วม TPM สำหรับหัวหน้างาน (2 วัน)
 •  
 • LC-02 กลยุทธ์ในการบริหารความขัดแย้งในทีมงาน
 •  
 • LC-03 การสอนงานอย่างเป็นระบบโดยเทคนิค OJT
 •  
 • LC-04 ภาวะผู้นำ และการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 •  
 • LC-05 ศิลปะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน/ศิลปะการสั่งงาน
 •  
 • LC-06 เทคนิคการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 •  
 • LC-07 ทักษะจำเป็นของหัวหน้างานที่ดี
 •  
 • LC-08 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC สำหรับหัวหน้างาน
 •  
 • LC-09 พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร ผู้สอนงานในสถานประกอบการ (Train the Trainer)*
 • LC-10 วิธีสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีม
 • LC-11 เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน
 •  
 • LC-12 จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน
 •  
 • LC-13 การพัฒนาผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
 •  
 • LC-14 เทคนิคการแก้ปัญหา และตัดสินใจของหัวหน้างาน
 •  
 • LC-15 การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM สำหรับหัวหน้างาน (2 วัน)*
 •  
 • LC-16 เทคนิคการบริหาร การผลิตสำหรับหัวหน้างาน
 •  
 • LC-17 Effective Production Inspector*
 •  
 • LC-18 แบบฉบับ บทบาท และหน้าที่ของผู้จัดการยุคใหม่ที่ดี
 •  
 • LC-19 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
 • LC-20 เทคนิคการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล
 • LC-21 เทคนิคการผูกใจบุคลากรให้รักองค์กร และอยู่นาน
 •  
 • LC-22 หลักการ และเทคนิคการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 •  
 • LC-23 การกระจายงาน การติดตามควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 •  
 • LC-24 การจัดสรรบุคลากร และการประเมินผลเพื่อให้คนรักงาน
 •  
 • LC-25 การทำงานเป็นทีม การแข่งขัน และเทคนิคการขจัดข้อขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
 •  
 • LC-26 การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM สำหรับระดับจัดการ*
 •  
 • LC-27 การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม TPM สำหรับผู้จัดการ / นักบริหาร*
 •  
 • LC-28 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้งาน & รักองค์กร
 •  
 • LC-29 เทคนิคการสร้างและพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ
 • LC-30 การวิเคราะห์งาน และการจัดทำเอกสารพรรณนาลักษณะงาน Job Description (JD) และขั้นตอนการทำงาน Work Instruction (WI)
 •  
 • LC-31 เทคนิคการลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ
 • LC-32 จัดสินค้าคงคลัง และวางแผนการสั่งซื้อ
   
  กลุ่มความรู้ระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม (EM)
 • EM-01 ISO 14001 : 2004 ข้อกำหนด และการประยุกต์ใช้ใหม่ล่าสุด
 •  
 • EM-02 การตรวจติดตามภายใน ISO 14001 : 2004 ( 2 วัน )
 •  
 • EM-03 เทคนิคการบ่งชี้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบใหม่ ISO 14001 : 2004 ( 2 วัน )
 •  
 • EM-04 เทคนิคการเขียนเอกสารในระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม
 •  
 • EM-05 Advanced EMS Auditing Management (IEMA Approve) (5 วัน)*
 •  
 • EM-06 Industrial Waste Management (การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม)*
 •  
 • EM-07 EMR : การเป็นผู้จัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 •  
 • EM-08 Claner Technology การลดต้นทุน และต่อยอดปรับปรุงระบบ ISO 14001
 •  
 • EM-09 Environment Awereness (ISO 14001 Awereneww) ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม
  และการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
   
  Automotive Management System (AM)
 • AM-01 Introduction to ISO/TS 16949 : 2002
 •  
 • AM-02 ISO/TS 16949 Interpretation & Implementation (2 วัน)
 •  
 • AM-03 Internal Audit ISO/TS 16949 with Workshop (2 วัน)*
 •  
 • AM-04 Design & Writing Document System ISO/TS 16949
 •  
 • AM-05 APQP-PPAP สำหรับ ISO/TS 16949*
 •  
 • AM-06 MSA for ISO/TS 16949*
 •  
 • AM-07 FMEA การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพ และผลกระทบ*
 •  
 • AM-08 SPC for TS 16949*
 •  
 • AM-09 Control Plan ISO/TS 16949 : 2002*
 • AM-10 Core Tools for Improvement (2 วัน)*
 • AM-11 Design of Experiments application (DOE) การประยุกต์ใช้ DOE ในงานควบคุมกระบวนการผลิต
   
  ระบบบริหารเชิงบูรณาการ (Integrate Management System) (IMS)
 • *IMS-01 การจัดทำระบบบริหารด้านคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมแบบรวมระบบ ISO 9001 + 14001 (2 วัน)
 •  
 • *IMS-02 การจัดทำระบบบริหารด้านสิ่งแวดล้อม + ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัย & ความปลอดภัย
  ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001 (2 วัน)* แบบรวมระบบ
 •  
 • *IMS-03 การจัดทำระบบบริหารร่วม ISO 9001 + 14001 + มอก./OHSAS 18001 (2 วัน)
 •  
 • *IMS-04 การจัดทำระบบบริหารร่วม ISO 9001,HACCP & GMP และ ISO 14001 (2 วัน)
 •  
 • *IMS-05 การตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ OHSAS 18001 & ISO 14001 (2 วัน)
 •  
 • *IMS-06 การตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ ISO 9001 + ISO 14001 (2 วัน)
 •  
 • IMS-07 การตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 (2 วัน)
 •  
 • IMS-08 Measurement Management System ISO 9001 + ISO 14001*
 •  
 • IMS-09 การจัดการระบบบริหารร่วม ISO + HACCP + GMP

 • IMS-10 การตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ ISO 9001 + HACCP + GMP
   
  เทคนิคและเครื่องมือทางการจัดการ (MT)
 • MT-01 การแก้ไข และการป้องกันปัญหาโดยใช้เทคนิค 8 D Report*
 •  
 • MT-02 การประยุกต์ใช้เทคนิค FMEA เพื่อป้องกันปัญหา 1 วัน*
 •  
 • MT-03 เทคนิคการจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักร*
 •  
 • MT-04 กิจกรรมไคเซ็น (Kaizen) เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (2วัน) หรือ 1 วัน
 •  
 • MT-05 การประยุกต์ใช้ QC 7 New Tools เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (2 วัน)
 •  
 • MT-06 เทคนิคการศึกษาความสามารถของกระบวนการ (Process Capability Study) (2 วัน)
 •  
 • MT-07 การประยุกต์ใช้การควบคุมด้วยการมองเห็น (Visual Control) ในโรงงาน (2 วัน)
 •  
 • MT-08 เทคนิคการสร้างความมีส่วนร่วม เพื่อการปรับปรุงด้วยกิจกรรม และข้อเสนอแนะ
 •  
 • MT-09 เทคนิคการประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมกระบวนการ (SPC) (2 วัน)
 • MT-10 การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) (2 วัน)*
   
  Successful Management System (SM)
 • SM-01 CAR Writing Method and CAR Root Cause Analysis*
 •  
 • SM-02 Cost of Poor Quality*
 •  
 • SM-03 แนะนำสู่ระบบบริหาร Six Sigma*
 •  
 • SM-04 Just-in-Time (ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี)
 •  
 • SM-05 ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ
 •  
 • SM-06 Kaizen เพื่อการลดต้นทุน
 •  
 • SM-07 เทคนิคการลดต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม
 •  
 • SM-08 วิเคราะห์ต้นทุนในโรงงานอุตสาหกรรม & วิธีลดต้นทุน*
 •  
 • SM-09 Basis QC Circle
 • SM-10 7 Waste and New QC Tools
 • SM-11 SELF INSPECTION และข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิต
 • SM-12 Logistic and Modern Supply Chain Management
   
  ระบบการจัดการสุขลักษณะ&ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม / ยา / เครื่องสำอาง (FS)
 • FS-01 Introduction to GMP (การจัดการสุขลักษณะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร)
 •  
 • FS-02 Introduction to HACCP
 •  
 • FS-03 การจัดทำระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร
 •  
 • FS-04 การทดสอบและการตรวจประเมินภายใน HACCP & GMP (2 วัน)
 •  
 • FS-05 HACCP & GMP Awareness and Interpretation
 •  
 • FS-06 HACCP & GMP Documentation (2 วัน)
 •  
 • FS-07 HACCP & GMP Implementation (2 วัน)
 •  
 • FS-08 Design & Development Management for Food Industry
 •  
 • FS-09 IFS Requirement Interpretation
 • FS-10 IFS Doucmentation
 • FS-11 IFS Internal Audit
 • FS-12 Introduction to ISO 22000
 •  
 • FS-13 ISO 22000 Awareness & Interpretation
 • FS-14 ISO 22000 Documentation
 • FS-15 ISO 22000 Internal Audit (2 วัน)
 • FS-16 ISO/IEC 17025 ตีความข้อกำหนด และการตรวจติดตาม
   
  หลักสูตรเพื่อการเพิ่มผลิต (PI)
 • PI-01 เทคนิคการลดต้นทุนด้วย Muda Muri Mura ภาคปฏิบัติ

 •  
 • PI-02 TQM : Autonomous Maintenance
 •  
 • PI-03 ระบบข้อเสนอแนะแบบ WIN/WIN เพื่อประสานพลังขององค์กร
 •  
 • PI-04 ระบบการผลิตแบบลีน (2 วัน) *
 •  
 • PI-05 กลยุทธ์ และเทคนิคแนวคิดแบบ Lean*
 •  
 • PI-06 การปฏิบัติการแก้ไข และการป้องกันปัญหา (Corrective & Preventive Action) (2 วัน)
 •  
 • PI-07 QCC การจัดทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
 •  
 • PI-08 QCC in Productivity (ลดขั้นตอนการทำงานด้วยกลุ่ม QC) (2 วัน)
 •  
 • PI-09 การเริ่ม และส่งเสริมกลุ่มคุณภาพให้ต่อเนื่อง และยั่งยืน
 • PI-10 Autonomous Problem Solving (แก้ปัญหาหน้างานด้วย 5 G & Why)
 • PI-11 การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อระดับสูง (ภาคปฏิบัติ) (2 วัน)
 • PI-12 ควบคุมกระบวนการทำงานด้วยข้อมูลสถิติ SPC-Statistic Process Control
 • PI-13 Benchmarking for Breakthrough Improvement
 •  
 • PI-14 การแก้ไขปัญหาทางด้านคุณภาพด้วย QC Story
 •  
 • PI-15 ระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion System)
 •  
 • PI-16 เทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อการปรับปรุง (IE Technique) *
 •  
 • PI-17 เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในสถานประกอบการ
 •  
 • PI-18 TQM : Total Quality Management Overview *
 •  
 • PI-19 Visual Control System for Productivity Improvement *
 •  
 • PI-20 Zero Defect *
 •  
 • PI-21 ERGONOMICS การยศาสตร์กับการปฏิบัติงาน เพื่อลดต้นทุน 4 ผลกระทบจากการทำงานไม่ถูกวิธี
 • PI-22 Key Performence Indicators (KPI) & Balance Score Card (BSC)*
   
  หลักสูตรฝ่ายขาย / การตลาด / บริการ (SE)
 • SE-01 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในงานขาย = ศิลปะการขายอย่างมืออาชีพ
 •  
 • SE-02 Service mind เทคนิคการบริการเชิงปฏิบัติ
 •  
 • SE-03 Selling Technique to win
 •  
 • SE-04 Modern Trade Marketing
 •  
 • SE-05 วิธีสร้างความสำเร็จในงานขายด้วยกลยุทธ์ CRM
 •  
 • SE-06 Low Cost Marketing วิธีทำการตลาดต้นทุนต่ำ
 •  
 • SE-07 เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบนักขายมืออาชีพ
 •  
 • SE-08 เทคนิคการบริการหลังการขาย
 •  
 • SE-09 วิธีวัดความพึงพอใจของลูกค้า
 • SE-10 เทคนิคการขายสินค้าอุตสาหกรรม