คลิกขวาเลือก Save Target As...
จิตวิทยาในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

รหัส v101

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     ความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยาการบริหารงานและการบริหารคน- หลักการและกระบวนการที่สำคัญในการบริหาร- บทบาท / หน้าที่ และทักษะในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา - จิตวิทยาในการทำงาน การวิเคราะห์คน การเข้าใจคน การควบคุม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคน
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>