คลิกขวาเลือก Save Target As...
การบริหารงานบุคคลกับกฎหมายแรงงาน

รหัส v103

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การสร้างความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ความ หมาย/ลักษณะ/การบังคับใช้/การใช้แรงงานหญิง,แรงงานเด็ก/การจ่ายค่าตอบแทน/ สวัสดิการ/ความปลอดภัย/อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การจัดทำเอกสารการจ้าง  การพักงาน  การจ่ายค่าชดเชย  การยื่นคำรอง
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>