คลิกขวาเลือก Save Target As...
การบริหารโครงการและการจัดเก็บเอกสาร

รหัส v105

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     การปฏิบัติงานในสำนักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการ นั้น เป็นการปฏิบัติงานที่ต้อง เกี่ยวข้องกับบุคคลและเอกสาร จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจำส่วนตัว พอสมควร เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะ เกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็นหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอกซึ่งมีหลาย รูปแบบที่ต้องดำเนินการ เช่น การโต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมือ การร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การนำเสนอ การจัดเก็บเอกสาร เป็นหมวดหมู่ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ จึงต้องมีการจัดระบบงาน เอกสารที่ดีจึงจะประสบความสำเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจำได้อีกด้วย
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>