คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ "หลักการสอนงาน"

รหัส v111

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     เป็นกระบวนการสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรโดยเน้น หลักการสอนและระบบการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การจำแนกประเภทผู้เรียน การเตรียมบทเรียน วิธีการสอนและการเตรียมการสอน วัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวัดผลและการประเมินผล
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>