คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ "รูปแบบและวิธีสอนงาน"

รหัส v112

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
    ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบการสอนที่สำคัญ 7 แบบ  
  1. การสอนแบบบรรยาย  
  2. การสอนแบบสาธิต  
  3. การสอนแบบในงาน 
  4 .การสอนแบบกลุ่มย่อย  
  5. การสอนแบบปฏิบัติการ 
  6. การสอนแบบสัมมนา     
  7. การสอนโดยคอมพิวเตอร์ วิธีและเทคนิค
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>