คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคโนโลยีสะอาด เครื่องมือเพื่อความได้เปรียบ, ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง

รหัส v113

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
     นำเสนอขั้นตอนค่อนข้างละเอียดพร้อมตัวอย่างประกอบ ซึ่งหากมีการนำไปเป็นแนวทางในการลงมือปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลดี ต่อองค์กรและสังคมโดยเฉพาะการมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ได้ผลกำไรและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกำไรที่ยั่งยืน
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>