คลิกขวาเลือก Save Target As...
ISO 9001:2000 Series Auditor/Lead Auditor

รหัส v115

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
* หลักการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM)
* คุณภาพและหลักของการประกันคุณภาพ
* ข้อกำหนดของระบบการจัดการคุณภาพ
* การวางแผนการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วยการเตรียม Checklist และเทคนิคการตรวจประเมิน
* การดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งประกอบด้วย การประชุมเปิด - ปิด และการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
* การรายงานสิ่งที่ตรวจพบ และการดำเนินการแก้ไขติดตาม

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>