คลิกขวาเลือก Save Target As...
Benchmarking II : วิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ

รหัส v119

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
 นำเสนอกระบวนการ 5 ขั้นตอน
  1. Management Commitment
  2.การกำหนดผู้เข้าร่วมทีม และกำหนดสิ่งที่จะต้องการจะทำ BENCHMARKING
  3.การชี้บ่งผู้ร่วม BENCHMARKING หรือเลือก BENCHMARKING Partner
  4.การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวสาร    
  5.การกำหนดแผนการปรับปรุง
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>