หลักสูตรด้านความปลอดภัย สำหรับ ลูกจ้างทั่วไป และ ลูกจ้างเข้างานใหม่ตามกฎหมาย
รหัส v121

ผู้สอน
อ.ชูวิทย์ 2
ณ เอดีโฟร์

หลักการและเหตุผล
          พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า “ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายถึงชีวิต ร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน”

          การฝึกอบรมตามมาตรา ๑๖ (ดูกฏหมายที่แนบมา) ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริการ หัวหน้างานและลูกจ้าง ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ ( ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษา เป็นต้นไป ) โดยนายจ้างต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้.

 1. จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมนี้เต็มหลักสูตร 6 ชม. ทุกคน
 2. จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีไม่เกิน 60 คน       
 3. จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
 4. ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม ซึ่งมีทะเบียนรายนามลูกจ้างที่ผ่านการอบรม วัน เวลาและสถานที่จัดอบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากร

ทุกข้อ แฟคตอรี่เซฟคลับ ดำเนินการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  จึงมีความจำเป็นที่ท่านจะต้องจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยนี้ให้ครบทั้ง 3 หัวข้อ แก่ลูกจ้างทุกคน

เนื้อหา
(6 ชั่วโมง สอน 3 หัวข้อที่ กฎหมายกำหนด )
           1.30 ช.ม.แรก - ความรู้ทั่วไปด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
           1.30 ชม.ต่อมา กฎหมายความปลอดภัยฯ ที่ลูกจ้างต้องทราบถึงสาระสำคัญ ในการนำไปปฎิบัติ
           3 ชม.สุดท้าย กฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยขององค์กรที่มีกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง

ประโยชน์

 1. ไม่ต้องเสียเวลาสอนเอง หรือจ้างคนมาสอน เพราะจะสอนไปทำไมอีก ในเมื่อเนื้อหาก็เหมือนเดิมเป๊ะ จะพูดซ้ำๆซากๆ  ให้ได้อะไรใหม่ขึ้นมา? ใช้สื่อดีวีดีบันทึกการอบรมนี้สอน ก็เหมือนกัน แถมมี ข้อสอบ ให้ใช้วัดผล แล้วใครจะกล้าไม่ตั้งใจฟัง เพราะอาจสอบตกและเสียหน้าได้
 2. ได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่ถูกปรับ 400,000 บาท (สี่แสนบาท) จากการฝ่าฝืนกฎหมายข้างต้น ที่ให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย   ให้ครบทั้ง 3 หัวข้อ 6 ชม. (ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาต่อเนื่องทั้งวัน )
 3. ลดความสูญเสีย เนื่องจากที่พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องเสียเวลาทำงาน-เสียค่าใช้จ่าย ในการเยียวยา
  รักษาพยาบาล , หยุดงานเครื่องจักร ฯลฯ
 4. เป็นการใช้ทุนต่ำที่สุดในการพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงกฏหมา ความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการทำงานให้ปลอดภัย
 5. พนักงานเกิดความเข้าใจในกฏระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กรว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างไร้อุบัติเหตุ
 6. เป็นการให้ความร่วมมือกับสังคม ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฏหมาย ที่ให้มีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับบุคคลากร อัน
  จะนำมาซึ่งการลดอุบัติเหตุ สร้างขวัญและกำลังใจให้ทุกคนในองค์กร

ราคา
           DVD 1 ชุด 6 แผ่น 6 ชม. 4,800 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 4,800 บาท ลด 50% เหลือ 2,400 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

พิเศษสุดๆได้รับ:    

 1. ข้อสอบวัดผล 15 ข้อปรนัย พร้อมเฉลย ข้อสอบมาจาก 3 หมวด หมวดละ 5 ข้อ ต้องทำได้ 9 ข้อขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน
 2. Power Point  ประกอบการสอนของทั้ง 3 หมวด (สุดคุ้ม!!!)
 3. ตำราประกอบการเรียนการสอน
 4. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ที่จะออกไว้ให้ พนง.ตรวจแรงงานมาตรวจ

หากองค์กรท่านยังไม่ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรนี้ให้พนักงานตามที่กฏหมายประกาศบังคับ เพราะ ไม่มีวิทยากรภายใน (หรือมีแต่ไม่ให้สอน ยังสอนไม่ได้ สอนไม่ดีหรือสอนแล้วไม่มีใครฟัง...ก็ใช้ดีวีดี นี้สอน แล้วท่านเสริมได้ ไม่มีกฎหมายข้อใด ระบุไว้ว่า ห้ามใช้สื่อสอน อีกทั้ง วิชานี้ก็เป็น วิชาบรรยาย ไม่ได้มีการฝึกปฎิบัติ

ขอใบเสนอราคา ดีวีดีชุดนี้ คลิก...

 
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>