หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานในการป้องกันอันตรายจากรังสี ตามกฎหมายบังคับ
รหัส v126

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีมีการใช้อย่างกว้างขวาง ในแต่ละองค์กรจึงต้องมีความจำเป็นในการเรียนรู้ ความเข้าใจในรังสีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

เนื้อหา

- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสี
-ปริมาณและหน่วยวัดทางรังสี
- ขีดจำกัดการได้รับรังสี และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในพื้นที่ควบคุมทางรังสี
- ผลทางชีววิทยาของรังสี และอันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน
-การตรวจวัดรังสี และการใช้อุปกรณ์บันทึกปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล
-หลักป้องกันอันตราย และข้อปฏิบัติในการทำงานเกี่ยวกับรังสี -การกำกับดูแล และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน -แนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล

ประโยชน์

1. ได้ปฎิบัติกฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด
2. ให้ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้พื้นฐาน อาทิปริมาณและหน่วยงวัดทางรังสี
3. สามารถเตรียมความพร้อมการทำงานในพื้นที่ควบคุมทางรังสี
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรังสี ชนิดก่อไอออน และโทษของการฝ่าฝืนกฎหมาย
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการปฎิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยได้
6. ได้ทราบแนวทางการจัดทำแผนปฎิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล และสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที

ราคา
           DVD 1 ชุด ราคา 3,300 บาท อาจารย์สอน 6 ชม. Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,300 บาท ลด 50% เหลือ 1,650 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

 
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>