การตีความข้อกำหนด ISO 9001: 2015 และ วิธีการปรับระบบจาก ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015

รหัส v22

เนื้อหาหลักสูตร

วิธีตีความข้อกำหนดใหม่และการนำระบบไปปฏิบัติ

• ภาพรวมจุดที่ต่างจากเวอร์ชั่นเดิม จุดเด่นและข้อดีของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เวอร์ชั่นใหม่
• ตีความข้อกำหนดใหม่ของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 พร้อมเทคนิคพิเศษในการประยุกต์ใช้ในองค์กร การปรับระบบในจุดที่ยาก-ง่าย อธิบายข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยน
• เปรียบเทียบข้อแตกต่างของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 VS 9001:2015
• แนะนำเทคนิคและขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนระบบเดิมเป็น ISO 9001:2015 อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
• แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบเพื่อขอรับใบรับรอง ISO 9001:2015 ใหม่

ราคา
         DVD 2 แผ่น 4 ชม. 2,000 บาท ชำระภายใน 31 มกราคม 2561 จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท
         พิเศษ : มีข้อสอบพร้อมเฉลยให้ใช้ประเมินผล พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรมภาษาไทย

 

---------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>