คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ
ISO 9001:2000 (Internal Quality Audit)
 
รหัส v24
ผู้สอน
อาจารย์ สมโชค ณ เอดีโฟร์

           M.Ed.Master degree of Industrial Education from Srinakharinwirot University B.Sc Bachelor Degree of Science (Major Technology Electronics) from Rajabhat Institute Phranakhon, Bangkok
ประสบการณ์ทำงานเคยเป็นที่ปรึกษาระบบคุณภาพให้กับหลายบริษัท ปัจจุบันเป็น QMR ที่บริษัทแห่งหนึ่ง

เนื้อหา
           • เป็นการถ่ายทำทั้งวันติดต่อกันเหลือ 3 ชม. เกี่ยวกับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ (ISO9001:2000)
           • อธิบาย ในส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ ISO9001:2000 แต่ละข้อกำหนดอย่างละเอียด พร้อมทั้งแนะ
           • แนวทางในการตั้งคำถาม โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่อง ยกตัวอย่างประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
           • อธิบายแนวคิดในการตรวจประเมินระบบคุณภาพแนะให้เห็นความสำคัญของการตรวจติดตามระบบ
           • อธิบายให้เห็นกระบวนการตรวจติดตามระบบ การเตรียมการ การดำเนินการตรวจ การรายงานผลการตรวจ
           • การทวนสอบพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข
           • อธิบายพร้อมยกตัวอย่างการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนด การเขียน CAR อย่างละเอียดสามารถ
           • นำไปใช้ได้จริง

ราคา
           VCD 1 ชุด (มี 3 แผ่น 3 ชั่วโมง) 2,500 + แถมเอกสารประกอบการอบรม ข้อสอบอัตนัยและปรนัย พร้อมเฉลย Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          
หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ทีมงานตรวจติดตามและผู้ถูกตรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจติดตาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม รวมทั้งส่วนงานอื่นๆ ที่ต้องการทราบระบบ
การตรวจติดตาม ISO9001:2000

ประโยชน์
          
อาจารย์มองกล้อง (รูปหล่อด้วยนะ) เหมือนอาจารย์สอนสด ๆ และมี Power Point
ประกอบการอบรมเข้าใจง่าย สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย

 

----------------------------------------
 
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>