เทคนิคและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ
ISO 14001:2004

รหัส v28

ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วศิน ณ เอดีโฟร์

           - ดุษฎีบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม
           - ประสบการณ์งานวางระบบ ISO 14001 เป็นเวลา 10 ปี

เนื้อหา
          มี 5 แผ่น (แผ่นละ 1.20 ชั่วโมง) เป็นถ่ายทำการสอนการฝึกอบรมจริงเพื่อให้โรงงานนำไปปฏิบัติ /ทบทวนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายในระบบ ISO 14001 ของโรงงานโดยเฉพาะ: ทบทวน ตีความ ข้อกำหนด ISO 41001 ก่อนออกตรวจประเมินระบบ, การทำ Check list วัตถุประสงค์ บทบาท อำนาจหน้าที่ และคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินภายใน การวางแผนการตรวจ, การป้องกันตามแนวทางอนุกรมมาตรฐาน ISO 19011 อธิบายถึง “เทคนิค” การตรวจติดตาม พร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริง (แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการอ่านตำรา)

ราคา
           VCD 1 ชุด 5 แผ่น 5 ชั่วโมง 3,100 บาท + คู่มือ + ข้อสอบพร้อมเฉลยPromotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,100 บาท ลด 50% เหลือ 1,550 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

         VCD เรื่อง จากกฏหมายสิ่งแวดล้อมสู่โรงงานอุตสาหกรรม

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย
           แถมให้เพื่อความสะดวกในการวัดความเข้าใจของพนักงานที่ชม VCD แล้วว่ามีความเข้าใจ พร้อมจะปฏิบัติงานการตรวจติดตามได้หรือไม่

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>