คลิกขวาเลือก Save Target As...
 เทคนิคการเขียนเอกสาร ISO 9001, ISO 14001

รหัส v30

 

ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วศิน ณ เอดีโฟร์
           - ดุษฎีบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม
           - ประสบการณ์งานวางระบบ ISO 14001 เป็นเวลา 10 ปี

หลักการและเหตุผล

          เอกสารถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการนำระบบมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO/TS16949 หรือ ISO 14001 ไปถือปฏิบัติในองค์กร ในเมื่อเอกสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว คำถามก็คือว่า เราจะอยู่กับเอกสารอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดจากเอกสาร และเหมาะสมกับการทำงานขององค์กรเรามากที่สุด หาไม่แล้ว ผู้ปฏิบัติงานก็จะกลายเป็นทาสของเอกสาร และผู้เกี่ยวข้องก็จะหมดความสนุกในการปฎิบัติงานในที่สุด
หัวข้อในการบรรยาย
          • ทำไมเราต้องจัดทำเอกสาร
          • โครงสร้างเอกสารในระบบมาตรฐาน
          • ความแตกต่างของ Procedure กับ Work Intruction
          • ลำดับ ขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร ก่อน - หลัง
          • สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนเอกสาร
          • เขียนเอกสารตามหลักการ “KISS“
          • การเขียนเอกสารให้สัมพันธ์กับข้อกำหนดของมาตรฐาน
          • ข้อความที่ควรระบุในเอกสาร (ผู้เขียน, ทบทวน, อนุมัติ)
          • ความแตกต่างระหว่าง เอกสาร กับ บันทึก
          • สิ่งที่ควรมีในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
          • เอกสารที่จำเป็นในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
          • Prededure ที่สัมพันธ์กันกับระบบ ISO 9001: 2000
          • Procedure ที่เพิ่มเติมในระบบ ISO 14001: 2004
          • เทคนิคการตีความข้อกำหนดเพื่อการนำมาเขียนเป็นเอกสาร

เนื้อหา

          VCD เรื่องนี้ ถือว่ามีความน่าสนใจมาก บรรยากาศในการบรรยายเป็นไปอย่างสนุกสนาน น่าติดตาม เพราะอาจารย์มีเทคนิคการสอน การยกตัวอย่างประกอบ ทำให้เข้าใจได้ง่ายไม่น่าเบื่อ การสอนเริ่มจากการปูพื้นฐานข้อกำหนดด้านเอกสารของมาตรฐาน ISO9001:2000 นำมาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO14001:2004 ว่ามีเรื่องใดบ้างที่เหมือนกันและสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ ทำให้เกิดความเข้าใจในการเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้น จากนั้นก็จะแนะนำหลักการเขียนผังการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart) การเขียนระเบียบปฎิบัติงาน (Procedure) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเขียนเอกสาร

ราคา
          จำนวน 3 แผ่น ราคา 2,200 บาทPromotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,200 บาท ลด 50% เหลือ 1,100 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          ผู้ที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเขียนเอกสาร หรือการจัดทำระบบ ISO14001:2004 แล้วต้องการทบทวน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการที่จะนำระบบไปปฏิบัติ หรือปฏิบัติตามระบบ องค์กรที่ยังไม่มี หรืออยู่ระหว่างการจัดทำระบบเอกสาร

ประโยชน์
          สามารถรู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้หลักการเขียนเอกสารได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนเอกสารโดยครอบคลุมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ หรือใช้เป็นแนวทางให้เห็นภาพรวมของการทำเอกสารก่อนจ้างที่ปรึกษา

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>