ISO/TS 16949:2002 ตีความข้อกำหนด
และแนะนำวิธีนำระบบไปปฏิบัติ

รหัส v32

ผู้สอน
อาจารย์ ทรงพล ณ เอดีโฟร์

          วิศวะกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          อดีต : วิศวกรโรงงานซีเกท
          ปัจจุบัน: เป็นที่ปรึกษางานระบบ ISO/TS 16949


เนื้อหา
          มี 4 แผ่น เป็นบันทึกการอบรมทั้งวัน ตั่งแต่ 9.00 น. ถึง 16.00 น. แผ่นละ 1 ชั่วโมงครึ่ง
                      - แผ่นที่ 1 เป็นการแนะนำทีมาของระบบ ISO/TS 16949 พร้อมกับพูดถึง QS 9000
                        และบรรยายเปรียบเทียบกับระบบ QS 9000
                      - แผ่นที่ 2-3 เป็นการอธิบาย และตีความข้อกำหนดแต่ละข้อพร้อมยกตัวอย่างประกอบ ให้เข้าใจ
                        ง่าย ๆ ถ้าท่านอ่านต้นฉบับเองก็จะไม่มีการตีความและการยกตัวอย่าง
                      - แผ่นที่ 4 เป็นการแนะนำการเตรียมตัวเพื่อขอการรับรองระบบ ISO/TS 16949 จาก CB

ราคา
           VCD 1 ชุด (4 แผ่น 4 ชม.) 2,400 บาท แถมฟรี !! หนังสือประกอบการสอนPromotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,400 บาท ลด 50% เหลือ 1,200 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 

หนังสือ
           เป็นตำราบรรยายที่อาจารย์สอนตลอด 1 วัน “POWER POINT” ประมาณ 70 หน้า

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>