วิธีการและเทคนิคการตรวจติดตามระบบ
ISO/TS 16949 (Internal Quality Audit)
 

รหัส v33

ผู้สอน
อาจารย์ โสภณ ณ เอดีโฟร์

           ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสบการณ์วิศวกรโรงงาน 5 ปี อยู่ในวงการของที่ปรึกษาระบบ ISO, QS กว่า 8 ปี เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ มากกว่า 70 โครงการ ทางด้าน ISO 9000, QS 9000 และ ISO/TS 16949:2002 มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เป็นที่ปรึกษาให้โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้รับการรับรองระบบ ISO/TS 16949 สำเร็จแล้วหลายโครงการ


เนื้อหา
           • แนะแนวทางในการตรวจติดตามระบบ ISO/TS 16949 แยกแต่ละข้อกำหนดโดยอธบายชัดเจน เข้าใจง่าย
              สามารถนำไปใช้ได้จริง
           • อธิบายความหมายของประสิทธิภาพ และประสิทธิผลให้เข้าใจอย่างละเอียด พร้อมทั้งอธิบายการปรับเอากลไก
              ต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในองค์กร อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย
           • อธิบายวงจรของการตรวจติดตามระบบ (PDCA) เริ่มจากการเตรียมการ / การดำเนินการ / การรายงานผล
              และการติดตามผลจากที่ได้ตรวจติดตามไปแล้ว พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอนของการ
              ดำเนินการตรวจติดตามระบบ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
           • อธิบายขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน เริ่มจากการเปิดการประชุม การเตรียมการตรวจติดตาม การดำเนินการ
              ตรวจติดตามภายใน แนวทางในการถามคำถามอย่างไร ไม่ให้ผู้ถูกตรวจ (Auditee) คิดว่าเป็นการจับผิด
           • เป็นการกระตุ้นให้พนักงาน หรือผู้รับผิดชอบในงานที่ถูกตรวจเกิดความตระหนักในเรื่องของระบบคุณภาพ
           • การสรุปรายงานการตรวจติดตาม การออก CAR การแนะแนวทางให้ทำการปฏิบัติการแก้ไข
           • การออก CAR ทำรายการควบคุม เพื่อสะดวกสำหรับการตาม CAR กลับคืนมา

ราคา
           VCD 1 ชุด ( 3 แผ่น) 3 ชั่วโมง 3,100 บาท แถมฟรี !! เอกสารประกอบการสอน ข้อสอบอัตนัยและปรนัยพร้อมเฉลยPromotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,100 บาท ลด 50% เหลือ 1,550 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!


           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 

เหมาะสำหรับ
           หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ทีมงานตรวจติดตาม และผู้ถูกตรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจติดตาม และเป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม รวมทั้งส่วนงานอื่น ๆ ที่ต้องการทราบระบบการตรวจติดตามทั้ง 2 ระบบ

ประโยชน์
           อาจารย์มองกล้อง เหมือนอาจารย์สอนสดๆ และมีตัวอย่างประกอบชัดเจน รวมทั้งรายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดที่อาจเกิดจากการตรวจติดตาม อธิบายชัดเจนเป็นข้อๆ สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>