FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
 

รหัส v37

ผู้สอน
อ.วรพจน์ ณ เอดีโฟร์

          วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหา

           1. แนะนำวิธีการวิเคราะห์ข้อขัดข้อง และผลกระทบจากกระบวนการ
           2. อธิบายความหมาย ประเภท ประโยชน์ จะใช้การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบเมื่อไร และอย่างไร
           3. บอกขั้นตอนรายละเอียดของกระบวนการ FMEA วิธีการจัดทำ และแนวการเขียน FMEA
           4. แนะวิธีวิเคราะห์ชนิดของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยแนะวิธีประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อขัดข้อง
               และผลกระทบต่อการออกแบบ (DFMEA) ต่อกระบวนการ (PFMEA) รวมทั้งสอนวิธีการดำเนินการภายหลังการ
               วิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบ
           5. สอนเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง กับการควบคุมข้อบกพร่องจากกระบวนการสามารถแยกแยะ
               แนวโน้มสาเหตุได้อย่างเป็นระบบ เพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการบริการที่สมบูรณ์แบบจนถึงมือลูกค้า

ราคา
          1 ชุด (3 แผ่น 3.5 ชั่วโมง) ราคา 2,700 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,700 บาท ลด 50% เหลือ 1,350 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 

เหมาะสำหรับ
           วิศวกรกระบวนการ วิศวกรออกแบบ ผู้บริหารการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการบ่งชี้ความต้องการของลูกค้า ผู้ออกแบบกระบวนการ ผู้ควบคุมกระบวนการ ผู้ตรวจสอบ
กระบวนการ ผู้ทำงานสนับสนุนการผลิต

ประโยชน์
           1. ชมแล้วจะสามารถวิเคราะห์ชนิดความผิดผลาดที่มีโอกาสเกิดผลกระทบได้
           2. สามารถนำเทคนิคของ FMEA ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อป้องกันความผิดพลาด
               ในหน่วยงานของตนเอง

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>