SPC (Statistical Process Control
Implementation) การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

รหัส v38

 
           SPC เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และตรวจจับความผันแปร (Variation) ที่ผิด ปกติ โดยใช้แผนการควบคุมเป็นเครื่องมือในการตรวจจับปัญหาดังกล่าว และการฝึกอบรมให้ทราบถึงแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการศึกษา ตีความหมาย รวมถึงแนวคิดการสร้าง และการประยุกต์ใช้แผนการดำเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติ ซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มความสามารถในการควบคุมการแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
วัตถุประสงค์
           1. เข้าใจถึงแนวคิด หลักการของความผันแปรของข้อมูล
           2. ทราบคุงการสร้าง การตีความหมาย และการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุม
           3. ทราบถึงแนวทางการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการตีความหมาย
           4. ทราบถึงแนวคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้แผนการดำเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติ
           5. ทราบถึงความสัมพันธ์ของการควบคุมกระบวนการทางสถิติกับการออกแบบ และพัฒนากระบวนการใหม่

ผู้สอน
รศ.ดร.พิชิต ณ เอดีโฟร์

           • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
           • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/ M.Eng. Industrial Engineering Asian Insitute
              Technology/D.Eng. Industrial Engineering Asian Institute Technology (A.I.T)
           • ประสบการณ์ อาจารย์พิเศษโครงการ MBA ของ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นิด้า
           • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเอกชน
           • วิทยากรบรรยายด้านบริหารการผลิตและคอมพิวเตอร์ ให้กับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
           • เขียนตำราการบริหารการผลิต การบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น และตำราด้านคอมพิวเตอร์
           • ความชำนาญ การบริหารการผลิต/การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม/การบริหารโครงการ/
             การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการบริหารและอุตสาหกรรม

เนื้อหา

           - การประยุกต์ใช้สถิติในการควบคุมคุณภาพ
           - ความผันแปรของข้อมูล
           - การสร้างแผนภูมิควบคุม X , Rechart การตีความหมายแผนภูมิควบคุม
           - การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Cp, CPK, Pp, Ppk, Cpm)
           - แผนภูมิควบคุมอื่นๆ
           - X, Chart, X MR Chart
           - P, np, C, U Chart
           - การดำเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติ (OCAP)

ราคา
          3 แผ่น 3.5 ชั่วโมง ราคา 2,700 บาท (พร้อมคู่มือ)Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,700 บาท ลด 50% เหลือ 1,350 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>