MSA (Measurement System Analysis)
การวิเคราะห์ระบบการวัด
 

รหัส v39

 
ผู้สอน
รศ.ดร.พิชิต ณ เอดีโฟร์

          ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักการและเหตุผล
          กระบวนการวัดถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความน่าเชื่อมั่นให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร และถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ทำหน้าที่ยืนยันว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดหรือความต้องการของลูกค้า จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะทำการทวนสอบหรือยืนยันผลความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือของกิจกรรมการวัดดังกล่าวด้วย ซึ่งจะทำให้มีความสอดคล้องต่อข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO/TS16949:2002
หัวข้อในการบรรยาย
          • วัตถุประสงค์และความสำคัญของ MSA, GR&R
          • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา MSA
          • ความคาดเคลื่อนของระบบการวัด (EV.AV.PV)
          • ความโน้มเอียง (Bias)
          • ความเป็นเชิงเส้น (Linearity)
          • ความเสถียร (Stability)
          • ความแม่นยำ (Accuracy) และ
          • ความเที่ยงตรง (Precision) ของระบบการวัด
          • ขั้นตอนของ MSA (ขั้นตอนการศึกษาระบบการวัด)
          • ตัวอย่างการคำนวณเชิงตัวเลข และตัวอย่างการประยุกต์ใช้ MSA
          • การแก้ไขปรับปรุงระบบการวัด และแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ

เนื้อหา

          VCD เรื่องนี้ อาจารย์จะสอนโดยเริ่มจากการปูพื้นฐานหลักการความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคร์ระบบการวัด (MSA) ความจำเป็น และประโยชน์จากการศึกษา ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักที่สำคัญๆ เช่น การวิเคราะห์ความเที่ยวตรง (Accuracy) เช่น Bias, Stability และ Linearity การวิเคราะห์เรื่องความแม่นยำ (Precision) เช่น Gaugr R&R ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สัญและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในการวิเคราะห์ระบบการวัด

ราคา
          จำนวน 3 แผ่น ราคา 2,600 บาทPromotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 


เหมาะสำหรับ
          ผู้ที่มีความสนใจและเกี่ยวข้องกับเรื่อง MSA โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด วิศวกรควบคุมเครื่องมือวัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ หรือทีมงานในการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP Team) ตามข้อกำหนดของ ISO/TS16949:2002

ประโยชน์
          ทำให้ทราบและเข้าใจหลักการความหมายของ MSA นิยามความหมายของ ความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงตรง (Precision) หรือใช้เป็นแนวทางให้เห็นภาพรวมก่อนการจัดฝึกอบรมภายในหรือการจ้าง วิทยากรหรือที่ปรึกษา

 

----------------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>