DOE (Design of Experiment)
การออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
 

รหัส v40

 
ผู้สอน
รศ.ดร. พิชิต ณ เอดีโฟร์
เนื้อหา
          1. แนะนำว่าแต่ละกระบวนการผลิตมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิต และระดับคุณภาพของ
               กระบวนการซึ่งทุกองค์กรต้องการที่จะกำหนดหรือปรับตั้งค่า (Optimal setting)ของปัจจัยดังกล่าว
               เหล่านั้นอย่างเหมาะสม
          2. แนะนำวิธีการหา Optimal setting ของปัจจัยในข้อ 1
          3. สอนวิธีการทดสอบสมมุติฐาน ตามแนวคิดของ DOE
          4. One-Way Anova
          5. สอนขั้นตอนในการออกแบบการทดลอง
          6. แนะนำ
                    • Single Factor Experiment
                    • Randomized Block Design
                    • Two-Way ANOVA
                    • Factorial Design
                    • 2 k Factorial Design
                    • Fractional Factorial Design
                    • Additional Center Points
                    • Response Surface Method
                    • Nested Design

ราคา
          1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) ราคา 3,100 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,100 บาท ลด 50% เหลือ 1,550 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
           VCD เรื่อง Lean Manufacturing การผลิตแบบลีน สู่สากล ( ตอนที่ 1 )

 


ประโยชน์
          1. ทำให้เข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
          2. ชมบันทึกการอบรมนี้ จะทำให้สามารถวางแผนการทดลองเพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลได้อย่างถูกต้อง

เหมาะสำหรับ
          ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>