ตีความข้อกำหนดและเทคนิคการตรวจติดตาม
ISO/IEC 17025
 

รหัส v41

 
ผู้สอน
อ.เพ็ญศรี ณ เอดีโฟร์

หลักการและเหตุผล

         ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเพื่อสร้างความมั้นใจความถูกต้องแม่นยำของผลการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 โดยประกาศใช้เมื่อ 16 ธันวาคม 2543 และมีอีกหลายหน่วยงานกำลังดำเนินการขอการรับรอง หรือกำลังสนใจที่จะสร้างมาตรฐานให้กับห้องปฏิบัติการของตนเอง การทำความเข้าใจ และการตีความของข้อกำหนด รวมทั้งความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องของการให้บริการ ทดสอบและสอบเทียบเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาระบบคุณภาพให้ดำรงอยู่ตลอดไป ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องข้อกำหนดของISO/IEC 17025 เพื่อให้องค์การสามารถที่จะดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างถูกต้องได้มาตรฐาน

หัวข้อในการบรรยาย
          • ขอบข่าย
          • มาตรฐานอ้างอิง
          • คำนิยาม ความหมาย
          • พื้นฐานข้อกำหนดระบบบริหารจัดการ
                    - ระบบบริหารคุณภาพ, การทบทวนการร้องขอ, การทบทวนสัญญา
                    - การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผู้รับจ้างห้องปฎิบัติการ
                    - การให้บริการลูกค้า
                    - การจัดการข้อร้องเรียน การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
                    - การปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน
                    - การควบคุมบันทึกเอกสาร
                    - การตรวจติดตามภายใน การทบทวนการจัดการ
          • ข้อกำหนดทางด้านวิชาการ
                    - ข้อกำหนดทั่วไป บุคลากร สถานที่และสภาพแวดล้อม
                    - วิธีการทดสอบและสอบเทียบ
                    - เครื่องมือ การสอบกลับ การสุ่มตัวอย่าง การจัดการตัวอย่าง
                    - การประกันคุณภาพการทดสอบ และสอบเทียบมาตรฐาน
                    - การรายงานผล
          • การตรวจประเมินภายในองค์กร (ISO/IEC17025:1999 Internal Auditors)
                    - มอก 19011-2546 ข้อแนะนำในการตรวจประเมินระบบ
                    - ISO19011:2002 แนวทางการตรวจประเมิน การตรวจติดตาม
                    - ISO/IEC17025 กับขั้นตอนการดำเนินการตรวจประเมินภายใน และเทคนิคการตรวจติดตาม

เนื้อหา

          VCD ชุดนี้ อาจารย์สอนโดยเริ่มจากหลักการพื้นฐาน นิยามความหมาย ความจำเป็น ก่อนการเข้าสู่เนื้อหาหลักของมาตรฐาน เช่น ขอบข่าย มาตรฐานอ้างอิง นิยามความหมาย พื้นฐานข้อกำหนดของ ISO/IEC17025 จากนั้นก็จะเป็นการสอนเกี่ยวกับข้อกำหนดทางด้านวิชาการ หลักการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO19011:2002 ซึ่งการสอนเรื่องนี้จะเน้นการยกตัวอย่างประกอบ การตีความ การเล่าประสบการณ์จริงจากการทำงาน ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

ราคา
         VCD  6 แผ่น 5 ชม. ครึ่ง 3,200 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,200 บาท ลด 50% เหลือ 1,600 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          ผู้ที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC17025 ผู้รับผิดชอบในการบริหารห้องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทียบ เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด อาจารย์ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 14000, ระบบบริหารงาน คุณภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือทีมงานในการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP Team) ตามข้อกำหนดของ ISO/TS16949:2002 ที่จะต้องมีการสรรหาแหล่งสอบเทียบจากภายนอกที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025

ประโยชน์
          ทำให้ทราบและความเข้าใจในข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025 ได้ดียิ่งขึ้น หรือใช้เป็นแนวทางให้เห็นภาพรวมก่อนการจัดฝึกอบรมภายในหรือการจ้างวิทยากรหรือที่ปรึกษา

 

----------------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>