วิธีการและเทคนิคการตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบตรวจ
(Combined Internal Audit)
ISO 9001 + ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001

รหัส v43

ผู้สอน
อาจารย์ วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

          - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) และปริญญาโท ถึง 3 สาขา
          - ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี
          - แล้วมาเป็นที่ปรึกษางานระบบ ISO ต่างๆ จนปัจจุบัน
          - เป็นผู้ตรวจประเมินระบบอยู่กับ CB ชื่อดัง 2 แห่ง
          - ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบัน หลายๆองค์กรได้ประสบปัญหาจากความยุ่งยาก ในการตรวจติดตามภายใน โดยเฉพาะในกรณีที่องค์กรมีการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานหลายๆระบบพร้อมๆกัน จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า เดือนมกราคมต้องตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพ เดือนมีนาคมต้องตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เดือนพฤษภาคมต้องตรวจติดตามภายในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ยิ่งถ้ากำหนดความถี่มากๆคงไม่ต้องทำงานทำการอย่างอื่นกันพอดี การตรวจติดตามภายในหลายๆระบบพร้อมๆกันจึงเป็นสิ่งที่สามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นได้

หัวข้อในการบรรยาย
          • หลักการพื้นฐานการรวมระบบมาตรฐาน
          • เปรียบเทียบข้อกำหนดทั้ง 3 มาตรฐาน
          • วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตาม
          • บทบาท และอำนาจหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
          • คุณสมบัติที่ดีของการเป็น Auditor
          • การวางแผน และขั้นตอนการตรวจติดตาม Process Approach
          • การดำเนินการตรวจติดตาม
          • เทคนิคการตรวจติดตาม
          • การติดตามการปฎิบัติการแก้ไขและป้องกัน
          • การจัดเตรียมรายการคำถามล่วงหน้า Audit Checklist
          • การตัดสิน CAR Major , Minor , Observe ,OFI
          • กรณีศึกษา “การตรวจติดตาม“ และตัวอย่าง เทคนิคการเขียน CAR

ราคา
         VCD  3 แผ่น 3 ชม. 2,900 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
         • องค์กรที่มีแผนงาน โครงการ หรืออยู่ระหว่างการรวมระบบมาตรฐาน
         • องค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการ หรือลดเวลาในการตรวจติดตาม
         • QMR ,EMR ,MR ,Internal Auditor และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         • สามารถรู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจติดตามระบบมาตรฐานร่วมกันได้
         • สามารถเปรียบเทียบความเหมือน หรือแตกต่างในแต่ละข้อกำหนดของทั้ง 3 มาตรฐานได้
         • ลดเวลาในการตรวจประเมินร่วมกันของทั้ง 3 ระบบได้

 

----------------------------------
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>