การตีความข้อกำหนดเพื่อนำระบบ GMP & HACCP ไปปฏิบัติ และวิธีการพร้อมเทคนิคการตรวจติดตาม
ของทั้ง 2 ระบบ (How to implement and conduct
Internal Audit GMP & HACCP

รหัส v44

 
ผู้สอน
อาจารย์ธารินทร์ ณ เอดีโฟร์

          มีประสบการณ์ทำงานโรงงาน เป็นผู้จัดทำระบบ GMP & HACCP และเคยเป็นที่ปรึกษาระบบคุณภาพให้กับหลายบริษัท ปัจจุบันเป็น QMR ที่บริษัทแห่งหนึ่ง

เนื้อหา

          - เป็นการถ่ายทำ 2 วันติดต่อกัน ตัดต่อเหลือ 6 ชม. เนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
             ระบบ GPM & HACCP
          - อธิบายส่วนของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ GMP & HACCP แต่ละข้อกำหนดอย่างละเอียด พร้อมทั้ง
            แนะแนวทางในการตั้งคำถาม อธิบายโอกาสที่จะทำให้เกิดข้อบกพร่อง ยกตัวอย่างประกอบ
            ชัดเจน เข้าใจง่าย
          - อธิบายแนวคิดในการตรวจติดตามภายใน แนะให้เห็นความสำคัญของการตรวจติดตามระบบ
          - อธิบายให้เห็นกระบวนการตรวจติดตามระบบ การเตรียมการ การดำเนินการตรวจ การรายงานผล
            เทคนิคการตรวจติดตามภายใน
          - การทวนสอบ พร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติการแก้ไข การติดตามผลการแก้ไข
          - อธิบาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การเขียน CAR อย่างละเอียด
             สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมเทคนิคการตรวจติดตามภายใน

ราคา
          VCD 1 ชุด (มี 7 แผ่น 7 ชั่วโมง) 2,900 บาท GMP & HACCP Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!แถม
          ภาพยนตร์ถ่ายทำจากโรงงานเรื่องวิธีปฏิบัติตามกฎ GMP & HACCP

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ทีมงานตรวจติดตาม และผู้ถูกตรวจ เพื่อเป็นแนวทางการตรวจติดตาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม และรวมไปถึงส่วนงานอื่นๆ ที่ต้องการทราบระบบการตรวจติดตาม GMP & HACCP

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง (รูปหล่อด้วยนะ) เหมือนอาจารย์สอนสดๆ และมี Power Point ประกอบการอบรม เข้าใจง่าย สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>