เทคนิคการนำระบบคุณภาพ GMP
ไปประยุกต์ใช้ในอุตสากรรมแปรรูปอาหาร +
ภาพยนต์ถ่ายทำจากโรงงาน

รหัส v45

 
ผู้สอน
อาจารย์เพ็ญศรี ณ เอดีโฟร์


เนื้อหา

          - เงื่อนไขของการนำหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาควบคุมกระบวนการผลิต
            เพื่อให้อาหารปลอดภัยต่อการบริโภคในประเทศไทย
          - ความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑ์ทั่วไปในการควบคุมสุขลักษณะการผลิตอาหารที่กำหนดโดย
            World Committee of Food & Hygiene
          - การนำเสนอมาตรการ ข้อกำหนดที่ระบุอยู่ใน GMP 193 ของ อย. (องค์การอาหารและยา) เรื่อง
            โครงสร้าง และการจัดการ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต การแก้ไข การป้องกันเพื่อให้อาหารปลอดภัย
          - การประเมิน GMP 193 – อธิบายการปรับสร้างแนวทางการจัดการ และข้อกำหนดของ GMP

ราคา
          ทั้งหมด VCD 4 แผ่น 4 ชม. 2,200 บาท + คู่มือ Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,200 บาท ลด 50% เหลือ 1,100 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
 
แถมฟรี

ภาพยนตร์เรื่อง HACCP

เนื้อหา
          
เป็นสื่อการสอนที่ถ่ายทำเหตุการณ์ต่างๆ ในโรงงานมานำเสนอให้รู้จักอันตรายที่มีแนว โน้มจะพบในอาหาร โดยยกตัวอย่างเป็นภาพจำลองเหตุการณ์ให้เข้าใจง่ายๆ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตได้เห็นและตระหนักถึงอันตรายทั้งทางกายภาพ, ทางเคมี และทางชีวภาพ ซึ่งมีโอกาส เกิดขึ้นกับอาหารที่ผลิตและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอาหารนั้นๆ อีกทั้งยังนำเสนอวิธีการกำจัด , ลด และ/หรือควบคุมอันตราย โดยจัดทำระบบ HACCP ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 12 ขั้นตอน ซึ่งมีการอธิบายและยกตัวอย่างจุดวิกฤติต่างๆ (CCPs) ที่พบในกระบวนการผลิตอาหาร อธิบายเหตุผลที่พิจารณาให้เป็นจุดวิกฤติพร้อมระบุมาตรการควบคุมอันตรายอย่างได้ใจความกระชับและชัดเจน พร้อมทั้งถ่ายทำตัวอย่างการนำเอาหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) มาช่วยควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้ผู้ชมชมแล้วสามารถเรียนรู้ เข้าใจและไปปฏิบัติงานผลิต
ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภคได้ต่อไป

เหมาะสำหรับ
          
ผู้ควบคุม, ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต หัวหน้างาน และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตอาหารหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห่วงโซ่อาหาร

ประโยชน์
          
ใช้เป็นสื่อการสอนประกอบการฝึกอบรมเรื่อง HACCP เนื้อหากระชับ, เข้าใจง่ายและเพลิดเพลิน

 

 

เทคนิคการนำระบบคุณภาพ GMP ภาพยนต์ถ่ายทำจากโรงงาน เรื่อง GMP
----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>