เทคนิคการประยุกต์ใช้ KPI (Key Performance
Indicator) & BSC (Balanced Scorecard) 
 

รหัส v47

 
ผู้สอน
อาจารย์ วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

          - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) และปริญญาโท ถึง 3 สาขา
          - ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี
          - แล้วมาเป็นที่ปรึกษางานระบบ ISO ต่างๆ จนปัจจุบัน
          - เป็นผู้ตรวจประเมินระบบอยู่กับ CB ชื่อดัง 2 แห่ง
          - ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา 
 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกำหนดเป้าหมายใน การปฏิบัติงาน KPI & BSC
              เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการมอง ภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระบบขององค์กร
               ตลอดจนประโยชน์ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร
          2. เพื่อให้ผู้ชมการอบรมสามารถกำหนด ออกแบบ และระบุเป้าหมายการปฏิบัติงาน KPI & BRC ที่สามารถวัดได้
               พร้อมแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อการ สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธะกิจ กลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
          3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดวิธีการ และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินเป้าหมาย
               การปฏิบัติงานตามแนวทาง KPI & BRC
          4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทบทวนผลการปฏิบัติจาก KPI & BRC ที่ตั้ง ไว้ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อหลักสูตร
          1. แนวคิดเรื่องการวัดผลการดำเนินงาน KPI
          2. ภาพรวม Balanced Scorecard
          3. การทำวิเคราะห์ SWOT เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา KPI & BSC
          4. เทคนิคการตั้ง BSC ใน 4 มุมมอง ต่อการทำแผนกลยุทธ์ในระดับองค์กร
          5. การแปลง BSC จากระดับองค์กรมาสู่ระดับบุคคล
          6. การพัฒนา KPI ในระดับบุคคล
          7. กำหนดวิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพื่อประเมินเป้าหมายการปฏิบัติ งานตามแนวทาง KPI & BRC
          8. การทดสอบประสิทธิภาพของ KPI & BRC
          9. การทบทวน และพัฒนา KPI & BSC
          10. ข้อควรคำนึง และปัญหาในการนำ KPI & BSC มาใช้ในองค์กร

VCD ที่นำเสนอ

          บรรยาย, กรณีศึกษา, การอภิปราย, ถามและตอบข้อซักถาม

ราคา
        4 แผ่น 3,000 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,500 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!                - VCD เรื่อง เทคนิคการประยุกต์ใช้ KPI (Key Performance Indicator) & BSC (Balanced Scorecard) จำนวน 4 แผ่น
        - VCD เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และเทคนิคการแจ้งผลการประเมินนั้น จำนวน 1 แผ่น
 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>