Quality Control Circle
วิธีการจัดทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
 

รหัส v48

 

ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18000 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา

          มี 2 แผ่น เป็นบันทึกการอบรมทั้งวัน ตัดต่อมาเหลือแผ่นละชั่วโมงครึ่ง
          แผ่นที่ 1
                    • อธิบายความหมายของ QC พร้อมตัวอย่างประกอบชัดเจน เล่าจากประสบการณ์จริง
                    • อธิบาย “ปัญหา” การแยกแยะปัญหาที่เกิด ประเภทของปัญหา เทคนิคการค้นหาปัญหา
                       และแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา
          แผ่นที่ 2
                    • เทคนิคการระดมสมอง
                    • เครื่องมือประกอบในการทำกิจกรรม QC
                              o QC Seven Tools
                                        - อธิบายการใช้เครื่องมือ พร้อมตัวอย่างประกอบชัดเจน
                              o ตัวอย่างการทำกิจกรรม QC จากประสบการณ์จริง
                              o แนวทางการศึกษาข้อมูลก่อนเริ่มทำกิจกรรม การสรุปผลข้อมูลหลังจากทำกิจกรรม
                                 การเปรียบเทียบผลที่ได้กับเป้าหมายที่กำหนดไว้

ราคา
          VCD 1 ชุด (2 แผ่น) 2.5 ชั่วโมง 2,100 บาท แถม ฟรี !!! เอกสารประกอบการอบรม Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,100 บาท ลด 50% เหลือ 1,050 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน , ผู้บริหารที่ต้องการรู้ระบบ , ทีมงาน QCC, พนักงานบริษัท

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมเพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 
จุดเด่น

          รับประกันความ “ฮา” เหมาะกับการใช้ประกอบในการอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ

 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>