แนวทางการทำงานแบบ TQM
(Total Quality Management)

รหัส v49

 
ผู้สอน
รศ.ดร.พิชิต ณ เอดีโฟร์

           อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           * ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/M.Eng. Industrial Engineering Asian
               Institute Technology (A.I.T) / D.Eng. Industrial Engineering Asian Institute Technology (A.I.T)
           * ประสบการณ์ อาจารย์พิเศษ โครงการ MBA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ นิด้า
               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเอกชน
           * วิทยากรบรรยายด้านบริหารการผลิต และคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน
           * เขียนตำราการบริหารการผลิต การบริหารการผลิตแบบญี่ปุ่น และตำราด้านคอมพิวเตอร์
           * ความชำนาญ การบริหารการผลิต / การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม / การบริหารโครงการ /
              การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับการบริหารและอุตสาหกรรม

เนื้อหา

           * เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการทำงานแบบ TQM
           * สร้างแนวคิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของ TQM และปรับใช้ในองค์กรให้เกิด
               การพัฒนาอย่างยั่งยืน
           * อธิบายความหมายของการจัดการคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม รวมทั้งคำนิยามของคุณภาพในแง่มุมต่าง ๆ
           * ใครเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องคุณภาพภายในองค์กรคุณ รวมทั้งอธิบายวิธีการวัดคุณภาพ ความสำคัญของคุณภาพ
               ซึ่งรวมเนื้อหาสาระไว้แน่น อธิบายให้เห็นในแต่ละด้าน
           * อธิบายแนวคิดด้านคุณภาพ โดยยกตัวอย่างประกอบจากปรมาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกหลาย ๆ ท่าน
           * ประโยชน์ของการจัดทำระบบ TQM อธิบายชัดเจนเป็นข้อ ๆ
           * อธิบายให้เห็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ TQM ในองค์กร
           * แนวคิดหลักในการทำกิจกรรม QC Circles รวมทั้งการประยุกต์ใช้
           * วงจร PDCA คืออะไร เป็นแนวคิดของใคร
           * ให้ทราบการปรับใช้เครื่องมือเพื่อนำมาวิเคราะห์ปัญหา 7 อย่าง (7 Quality Control Tools)

ราคา
           VCD 1 ชุด (3 แผ่น) 2 ชั่วโมง 2,000 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (POWER POINT) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้ประสานงานจัดทำระบบ TQM

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 
 

 
----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>