การทำกิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen)
เพื่อการลดต้นทุนไม่ลดคุณภาพ
(Quality Cost Reduction) โดยวิธีลดความสูญเสีย
7 ประการ (7 Waste) +
ภาพยนต์วิธีการลดต้นทุนการผลิต

รหัส v50

 
ผู้สอน
อาจารย์ อิทธิศักดิ์ ณ เอดีโฟร์

          ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพและ QMR / ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงาน ประสบการทำงานโรงงาน กว่า 20 ปี

เนื้อหา

          มี 2 แผ่น เป็นบันทึกการอบรมทั้งวัน ตัดต่อมาเหลือแผ่นละชั่วโมงครึ่ง
          แผ่นที่ 1
          • วิธีลดความสูญเปล่า 7 ประการ (Waste) อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้น พร้อมกับสอดแทรก
             ประสบการณ์ที่ตนประสบมาในโรงงาน
          • แนะสาเหตุและข้อเสนอในการขจัดความสูญเปล่า จากประสบการณ์จริง พร้อมตัวอย่างประกอบ
          แผ่นที่ 2
          • หลัก ECRS (Eliminate / Combine / Re-arrange / Simplify)
          • อธิบายถึงกิจกรรม Kaizen ที่ช่วยในการปรับปรุงงาน เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต พร้อมยกตัวอย่างวิธีทำกิจกรรมนี้
             เพื่อที่จะช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยอธิบายรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมและแนวทางในการนำไปใช้
          • แนะนำตัวปัญหา 3 ประการ อธิบายความหมายให้เข้าใจง่าย ๆ             ยกตัวอย่างประกอบเพื่อเป็นแนวทาง
            ในการปฏิบัติในเรื่อง.....
                    o Muda (ความสิ้นเปลือง)
                    o Muri (ความไม่สมเหตุสมผล)
                    o Mura (ความไม่สม่ำเสมอ)
          • อธิบายเพิ่มเติมกิจกรรมในการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
                    o การทำกิจกรรมระบบข้อเสนอแนะ Kaizen
                              - อธิบายแนวทางในการทำกิจกรรมเสนอแนะ วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม
                              - ขั้นตอนในการยกระดับคุณภาพของข้อเสนอแนะ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
                              - วิธีการเขียนข้อเสนอแนะ พร้อมอธิบายวิธีการเขียน ส่วนประกอบของข้อเสนอแนะ

ราคา
         VCD 1 ชุด (3 แผ่น) 3 ชั่วโมง 3,200 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,200 บาท ลด 50% เหลือ 1,600 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน , ผู้บริหารและทีมงาน Cost Reduction , หน่วยงานจัดซื้อ , ฝ่ายผลิต ... ฯลฯ

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 

 

----------------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>