คลิกขวาเลือก Save Target As...
ตีความข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(มอก.) TIS/OHSAS 18001:2007

รหัส v51.1

 

ผู้สอน
อาจารย์ เอกพงษ์ ณ เอดีโฟร์เนื้อหา
1. เล่าความเป็นมา คำจำกัดความและความแตกต่างของมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ TIS ( มอก.) 18001:2542
2. อธิบายข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมยกตัวอย่างวิธีปฏิบัติให้เห็นภาพชัดเจน
3. แนะแนวทางการจัดทำนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. สอนการวางแผนระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5. แนะวิธีการปฏิบัติและการดำเนินการระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6.ชี้แนะวิธีการตรวจสอบและการแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7.แนะนำวิธีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

ราคา
         VCD  3 แผ่น เพียง 2,500 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

ประโยชน์
         1. ทำให้เข้าใจถึงความเป็นมาและความแตกต่างของ OHSAS 18001:2007 กับ TIS ( มอก.) 18001:2542
         2. ทำให้เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการจัดทำระบบการจัดการ
              ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
         3. ทำให้เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน              OHSAS 18001:2007 / TIS 18001:2007
         4. ทำให้ได้รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด  เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ
              ประเมินเพื่อขอการรับรอง

 

 

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>