เทคนิคและวิธีประเมินความเสี่ยง ตามระบบ
มอก./OHSAS 18001:1996

รหัส v53

ผู้สอน
อาจารย์ วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

          - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) และปริญญาโท ถึง 3 สาขา
          - ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี
          - แล้วมาเป็นที่ปรึกษางานระบบ ISO ต่างๆ จนปัจจุบัน
          - เป็นผู้ตรวจประเมินระบบอยู่กับ CB ชื่อดัง 2 แห่ง
          - ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา

เนื้อหา
          อาจารย์จะสอนตั้งแต่พื้นฐานด้านแนวความคิดเรื่องความปลอดภัย หลักการพื้นฐานระบบความปลอดภัย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ มอก.18001:1966, OHSAS 18001:1996 ส่วนสำคัญหรือเคล็ดลับในการบริหาร OHSAS ให้ประสบความสำเร็จ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในส่วนของข้อกำหนด อธิบายตีความข้อกำหนดทุกข้ออย่างละเอียด ช่วงท้ายจะเป็นการเน้นเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยง เครื่องมือต่างๆที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ พร้อมแนะแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติจริงในองค์กร เน้นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาหรือประสบการณ์จริงจากการทำงานในด้านนี้มาประกอบด้วย จึงทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ราคา
         VCD  5 แผ่น 5 ชม. 2,500 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!เหมาะสำหรับ
         • องค์กรที่มีแผนงาน โครงการ หรืออยู่ระหว่างการจัดทำระบบมาตรฐาน
         • องค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการในการลดความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน
         • QMR, EMR, MR, Internal Auditor และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

ประโยชน์
         • สามารถรู้ เข้าใจ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อกำหนดของมาตรฐานได้
         • สามารถตีความเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง และประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานได้
         • สามารถนำเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ และปรับปรุงพัฒนาระบบมาตรฐานได้
 

 
-----------------------------------------
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>