วิธีการและเทคนิคการตรวจติดตามแบบรวม
ระบบ ISO 14001 + มอก./OHSAS 18001
(Combined Internal Quality Audit)

รหัส v55

 
ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18000 ประสบการณ์การทำงานโรงงานมากว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา

          * แนะแนวทางในการรวมระบบการตรวจติดตาม ISO14001 และ ISO18001 โดยอธิบายเป็นข้อ ๆ เห็นภาพชัดเจน
             เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังดำเนินการตรวจติดตาม หรือต้องการรวมระบบการตรวจติดตามทั้ง 2 ระบบมา
             ตรวจพร้อมกันในคราวเดียว พร้อมทั้งแนะแนวทางในการตรวจติดตามพร้อมกันทั้ง 2 ระบบว่าต้องทำอย่างไรให้
             ผู้รับการตรวจไม่เกิดความเบื่อหน่าย
          * ชี้ประเด็นให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจติดตาม 2 ระบบ โดยยกตัวอย่าง  
              ประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้น
          * อธิบายหน้าที่รับผิดชอบของทีมงานตรวจติดตาม การวางตัวของคณะผู้ตรวจติดตาม ขั้นตอนการตรวจติดตาม
             ภายใน เริ่มจากการเปิดการประชุม การเตรียมการตรวจติดตาม การดำเนินการตรวจติดตามภายใน แนวทาง
            ในการถามคำถามไม่ให้ผู้ถูกตรวจ (Auditee) คิดว่าเป็นการจับผิด
          * เป็นการกระตุ้นให้พนักงาน หรือผู้รับผิดชอบในงานที่ถูกตรวจเกิดความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม
             รวมทั้งความปลอดภัย และอาชีวอนามัยได้อีกทางหนึ่ง
          * การสรุปรายงานการตรวจติดตาม การออก CAR การแนะแนวทางให้ทำการปฏิบัติการแก้ไข
          * การออก CAR ทำรายการควบคุม เพื่อให้สะดวกต่อการตาม CAR กลับคืนมา

ราคา
          VCD 1 ชุด (3 แผ่น) 4 ชั่วโมง 2,900 บาท แถมฟรีเอกสารประกอบการอบรม Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ทีมงานตรวจติดตาม และผู้ถูกตรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจติดตาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม รวมทั้งส่วนงานอื่น ๆ ที่ต้องการทราบระบบการตรวจติดตามทั้ง 2 ระบบ (ISO14001 & ISO18001)

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง เหมือนอาจารย์สอนสด ๆ และมีตัวอย่างข้อกำหนดที่สามารถรวมการตรวจไปพร้อมกันได้ใน คราวเดียว รวมทั้งรายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดที่อาจเกิดจากการตรวจติดตาม อธิบายชัดเจน เป็นข้อๆ สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>