คลิกขวาเลือก Save Target As...
เทคนิคการลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ
โดยทุกคนมีส่วนร่วม

รหัส v58

 
ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้ามาร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
          ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบมาตรฐานสากลให้กับบริษัทต่าง ๆ


เนื้อหา

          มี 2 แผ่น เป็นบันทึกการอบรมทั้งวัน ตัดต่อมาเหลือแผ่นละชั่วโมงครึ่ง
          แผ่นที่ 1
          • ความสูญเปล่า 7 ประการ (Waste) อธิบาย ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นชัดเจน พร้อมทั้งสอดแทรกประสบการณ์
             ที่ตนประสบมาในโรงงาน
          • ให้ทราบสาเหตุ และข้อเสนอในการขจัดความสูญเปล่า เล่าจากประสบการณ์จริง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
          แผ่นที่ 2
          • หลัก ECRS (Eliminate / Combine / Re-arrange / Simplify)
          • อธิบายกิจกรรมที่ช่วยในการปรับปรุงงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต พร้อมยกตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
             โดยอธิบายรายละอียดในแต่ละกิจกรรม และแนวทางในการนำไปใช้
          • ตัวปัญหา 3 ประการ อธิบายความหมายเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
                    o Muda (ความสิ้นเปลือง)
                    o Muri (ความไม่สมเหตุสมผล)
                    o Mura (ความไม่สม่ำเสมอ)
          • อธิบายเพิ่มเติมกิจกรรมในการปรับปรุงงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
                    o ระบบข้อเสนอแนะ
                              - อธิบายแนวทางในการทำข้อเสนอแนะ วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม
                              - ขั้นตอนในการยกระดับคุณภาพของข้อเสนอแนะ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ
                              - วิธีการเขียนข้อเสนอแนะ พร้อมอธิบายวิธีการเขียน ส่วนประกอบของข้อเสนอแนะ

ราคา
          VCD 1 ชุด (3 แผ่น) 3 ชั่วโมง 2,500 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร และทีมงาน Cost Reduction, หน่วยงานจัดซื้อ, ฝ่ายผลิต ... ฯลฯ

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย
 


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>