การตรวจติดตามภายในแบบรวมระบบ
(Combined Internal Audit)
ISO 9001 + ISO 14001

รหัส v61

 
ผู้สอน
อาจารย์ วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

          ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโทถึง 3 สาขา ทำงานเป็น ผจก.ฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี เป็นที่ปรึกษาระบบต่าง ๆ และผู้ตรวจติดตามระบบในนามของ Certified Body ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

           * แนะแนวทางในการตรวจติดตามระบบคุณภาพ (ISO9001:2000) ร่วมกับระบบการตรวจติดตาม
               ภายในด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) โดยอธิบายเป็นข้อ ๆ เห็นภาพชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับ
              ผู้ที่กำลังดำเนินการตรวจติดตาม หรือต้องการรวมระบบการตรวจติดตามทั้ง 2 ระบบมาตรวจพร้อมกันใน
              คราวเดียว พร้อมทั้งแนะแนวทางในการตรวจติดตามพร้อมกันทั้ง 2 ระบบว่าต้องทำอย่างไรผู้รับการตรวจ
              จึงไม่เกิดความเบื่อหน่าย
           * ชี้ประเด็นให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจติดตาม 2 ระบบ โดยยกตัวอย่าง
              ประกอบให้เห็นชัดเจนขึ้น
           *อธิบายหน้าที่รับผิดชอบของทีมงานตรวจติดตาม การวางตัวของคณะผู้ตรวจติดตาม ขั้นตอนการตรวจติดตาม
              ภายใน เริ่มจากการเปิดการประชุม การเตรียมการตรวจติดตาม การดำเนินการตรวจติดตามภายในแนวทาง
              ในการถามคำถามที่ไม่ให้ผู้ถูกตรวจ (Auditee) คิดว่าเป็นการจับผิด
           * เป็นการกระตุ้นให้พนักงาน หรือผู้รับผิดชอบในงานที่ถูกตรวจเกิดความตระหนักในเรื่องของคุณภาพและ
              สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง
           * การสรุปรายงานการตรวจติดตาม การออก CAR การแนะแนวทางให้ทำการปฏิบัติการแก้ไข
           * การออก CAR ทำรายการควบคุม เพื่อให้สะดวกสำหรับการตาม CAR กลับคืนมา

ราคา
          VCD 1 ชุด (2 แผ่น) 2.3 ชั่วโมง 2,900 บาท แถมฟรี!! เอกสารประกอบการอบรม ข้อสอบอัตนัยและปรนัยพร้อมเฉลย Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,900 บาท ลด 50% เหลือ 1,450 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ทีมงานตรวจติดตาม และผู้ถูกตรวจ เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจติดตาม รวมทั้งเป็นแนวทางในการรับการตรวจติดตาม รวมไปถึงส่วนงานอื่น ๆ ที่ต้องการทราบระบบการตรวจติดตามทั้ง 2 ระบบ

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง เหมือนอาจารย์สอนสด ๆ และมีตัวอย่างข้อกำหนดที่สามารถรวมการตรวจไปพร้อมกัน ได้ในคราวเดียว รวมทั้งรายละเอียดของสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดที่อาจเกิดจากการตรวจติดตาม อธิบายชัดเจน
เป็นข้อๆ สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย

 

----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>