คลิกขวาเลือก Save Target As...
ISO 22000 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร

รหัส v62

 
ผู้สอน
อาจารย์ วีราภรณ์ ณ เอดีโฟร์

          การศึกษา ปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร จาก Oregon State

เนื้อหา

          * รู้จักกับ ISO 22000 ประวัติความเป็นมา
          * เปรียบเทียบข้อกำหนด ISO 22000 กับ ISO 9001:2000 รวมทั้งความเหมือนและความแตกต่างของ GMP
             และ HACCP
          * เรียนรู้ข้อกำหนดแต่ละข้อของระบบ
          * การจัดการระบบบริหารความปลอดภัยทางด้านอาหาร การกำหนดควบคุมเอกสาร และบันทึก
          * ผู้บริหารต้องทำอะไรบ้าง อะไรคือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการกำหนดนโยบาย ความมุ่งมั่น การวางแผน
             การกำหนดหัวหน้าทีมการสื่อสารภายใน-ภายนอก
          * บริหารทรัพยากรอย่างไร จัดหามาอย่างไร อะไรบ้าง กำหนดโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
          * ทำอย่างไรให้อาหารปลอดภัยทั้งกระบวนการตลอดห่วงโซ่อาหาร การประยุกต์ใช้ GMP, HCCP, มาตราฐาน
             CODEX, BRC และ IFS
          * จะยืนยันผลในการควบคุมกระบวนการอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ การควบคุมเครื่องมือตรวจวัดและเฝ้าระวัง
             การตรวจติดตามภายในให้ได้วิธีพัฒนาระบบที่มีความต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
          * บทสรุป ถาม - ตอบ

ราคา
          VCD 1 ชุด (4 แผ่น) 4 ชั่วโมง 3,400 บาท แถมฟรี!! เอกสารประกอบการอบรม ข้อสอบอัตนัยและปรนัยพร้อมเฉลย Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,400 บาท ลด 50% เหลือ 1,700 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          ผู้บริหาร QMR และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบกับความปลอดภัยด้านอาหาร และต้องการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบนี้เกิด

ประโยชน์
          1. สามารถจัดทำระบบคุณภาพทั้งสามอย่างนี้ร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้โรงงานประหยัดเวลา
              งบปรมาณ รวมทั้งแรงงานในการจัดทำ ISO 22000
          2. เพื่อจัดทำระบบคุณภาพได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิต และได้รับการยอมรับใน
               ระดับสากล พร้อมสามารถสอบผ่านขอการรับรอง ISO 22000 ใหม่ล่าสุดได้ก่อนใคร


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>