วิธีการจัดทำกิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

รหัส v63

 
ผู้สอน
อาจารย์ อิทธิศักดิ์ ณ เอดีโฟร์

          ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพและ QMR / ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยในการทำงาน
ประสบการณ์ทำงานด้านโรงงานกว่า 20 ปี

เนื้อหา

          มี 2 แผ่น เป็นบันทึกการอบรมทั้งวัน ตัดต่อมาเหลือแผ่นละชั่วโมงครึ่ง
          แผ่นที่ 1
          * ความหมายของ 5ส และการประยุกต์ใช้ 5ส กับสถานประกอบการ พร้อมยกตัวอย่างประกอบชัดเจน
          * หลักการกิจกรรม 5ส การจัดระเบียบสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค 6ก และการเล่าประสบการณ์ในการทำระบบ 5ส
          * ประโยชน์ที่ได้รับในการทำกิจกรรม 5ส และการจัดระเบียบสถานที่ทำงานด้วยเทคนิค 6ก พร้อมการเปรียบเทียบ  
             ตัวอย่าง อธิบายรายละเอียดเป็นข้อ ๆ
          * 5ส กับกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ เกี่ยวข้องกันอย่างไร
          * การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส พร้อมภาพประกอบการทำ 5ส ที่ถูกต้อง
          * การจัดตั้งโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม 5ส พร้อมตัวอย่างแผนผังองค์กร และหน้าที่รับผิดชอบ
          แผ่นที่ 2
          * การวางแผนโครงสร้าง และการวางระบบดำเนินกิจกรรม 5ส ในสำนักงาน อธิบายเป็นลำดับขั้นตอน
             สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
          * เทคนิคการจูงใจให้จัดทำกิจกรรม 5ส อธิบายพร้อมเล่าประสบการณ์จริง
          * แนวทางการตรวจ และ การให้คะแนนกิจกรรม 5ส อธิบายประกอบอย่างชัดเจน เปรียบเทียบให้เห็น พร้อมกับ
             แบบฟอร์มที่ใช้ในพื้นที่จริง ๆ
          * บัญญัติ 10 ประการในการทำกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จ พร้อมการอธิบายประกอบอย่างชัดเจน

ราคา
          VCD 1 ชุด (5 แผ่น) 5 ชั่วโมง 3,000 บาท พร้อมคู่มือประกอบการอบรม (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,000 บาท ลด 50% เหลือ 1,500 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน, ผู้บริหาร, ผู้ประสานงาน 5ส, ทีมงาน 5ส โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ (ล่าง) ที่ควรเข้าใจหลักการทำกิจกรรม 5ส ว่าต้องทำอะไร และทำอย่างไรบ้าง

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนการเชิญวิทยากรมาสอนได้เลย


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>