คลิกขวาเลือก Save Target As...
วิธี & เทคนิคการเขียนรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - Car Writing (Corrective Action Request Form)

รหัส v67

ผู้สอน
อาจารย์ ดร.วศิน ณ เอดีโฟร์

           - ดุษฎีบัณฑิตด้านสิ่งแวดล้อม
           - ประสบการณ์งานวางระบบ ISO 14001 เป็นเวลา 10 ปี

เนื้อหา

          - สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคืออะไร มาจากไหน สาเหตุเกิดจากอะไรบ้าง
          - ควรมีอะไรอยู่ในรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดบ้าง
          - การเขียนในรายงานสิ่งที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดนั้น ต้องเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้อง เข้าใจ และใช้งานได้จริง
          - วิธีค้นหาต้นตอของปัญหาว่าอยู่ที่ไหน มีความเป็นมาอย่างไร
          - เครื่องมืออะไรที่ช่วยในการแก้ปัญหา และการปรับปรุงพัฒนา 
          - แสดงรายงานผลของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอย่างไรให้ง่าย และมีประสิทธิภาพ

ราคา
          VCD 1 ชุด (1 แผ่น) 1 ชม. ราคา 2,000 บาท พร้อมคู่มือประการการสอน (ไม่ต้องจดเอง) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 1,000 บาท ลด 50% เหลือ แผ่นละ 1,000 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          หัวหน้างาน , ฝ่ายผลิต , จัดซื้อ , ฝ่าย QC , QA ฯลน (ผู้ที่มีหน้าที่เป็น Internal Auditor) , ผู้ตรวจติดตาม , ผู้ถูกตรวจติดตาม และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพในโรงงาน เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการเขียนใบรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง

จุดเด่น
          อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ พร้อมยกตัวอย่างเด็ด ๆ ที่เจาะถึงแก่นแ้ท้ของปัญหา ทั้งวิธีการเขียน CAR และแนะนำวิธีการรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้ถูกต้องตรงจุด เพื่อนำไปสู่มาตรการแก้ไขป้องกันต่อไป
 

 
----------------------------------------
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>