TPM : การบำรุงรักษาทวีผล โดยทุกคนมีส่วนร่วม

รหัส v68

 
ผู้สอน
อาจารย์ วรพจน์ ณ เอดีโฟร์
          - ที่ปรึกษา APEC-IBIZ
          - นักวินิจฉัยสถานประกอบการ
          - ที่ปรึกษาการจัดทำแผนธุรกิจ (ISMED)
          - ที่ปรึกษา / วิทยากรอบรม ISO 9000, ISO 14000, QS 9000 และ ISO/TS 16949
          - ผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ QMS

เนื้อหา

          - เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐาน และวิธีการในการดำเนินกิจกรรม TPM การซ่อมบำรุงรักษา
          - บอกวิธีกำหนดนโยบาย แผนงาน และการดำเนินกิจกรรม TPM ขององค์กรให้เข้าใจชัดเจน
          - อธิบายถึงความหมาย และวัตถุประสงค์ของ TPM
          - ตัวอย่างความสูญเสีย 16 ประการ อย่างเช่น การใช้ประโยชน์ (Utilization) การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ไม่คุ้มค่า
             และอื่นๆ อีกมากมาย
          - บอกถึง 12 ขั้นตอนในการดำเนินการที่ทำให้ TPM ประสบความสำเร็จ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
            จนถึงขั้นตอนสุดท้าย
          - ดัชนีชี้วัดผลการดำเนินการของ TPM
          - 8 เสาหลักของ TPM และบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ เสาหลักแรกเกี่ยวกับการปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสีย
            ส่วนเสาหลักที่สุดท้ายจะพูดถึงการจัดการด้านความปลอดภัย อธิบายว่าแต่ละเสามีอะไรบ้าง
          - ฝึกปฏิบัติการวางแผน TPM Master Plan เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

ราคา
          1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม ราคา 2,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต วิศวกรฝ่ายผลิต ผู้จัดการสายงานบำรุงรักษาและวิศวกรรม ผู้จัดการด้านคุณภาพ และผู้บริหารองค์กรที่ต้องการนำ TPM เข้าใช้งาน

ประโยชน์
          อาจารย์มองกล้อง สามารถใช้อบรมแทนวิทยากรมาสอนได้เลย รับประกันพนักงานเข้าใจ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง 100%


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>