SPC (Statistical Process Control Implementation)
เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

รหัส v70

 
ผู้สอน
อ.วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์

หลักการและเหตุผล

          SPC เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่ 8.1 ของ ISO 9001:2000 และเป็นข้อบังคับของ TS 16949 ซึ่งการควบคุมกระบวนการเป็นการควบคุมและลดความผันแปร (Variation) ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ วัตถุดิบ และวิธีการ ความผันแปรเป็นอุปสรรคของการทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์ที่ได้ตั้งใจไว ้หรือทำให้ได้คุณภาพที่ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความประสงค์ของกระบวนการ
หลักการของ SPC ก็คือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการ (Output) ได้มาจากการสร้างคุณภาพที่กระบวนการมากกว่าการมุ่งเน้นการตรวจสอบผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว

เนื้อหา

          • พื้นฐานคุณภาพ และพื้นฐานทางสถิติ SPC: TQM
          • ความผันแปร ประเภทของความผันแปร (Variation)
          • การอ้างอิงมาตรฐาน
          • มาตรฐานการสุ่มตัวอย่างตาม MIL-STD.105E
          • Control Chart, การคำนวณ, การอ่านค่า
                    - X-Bar – R Chart
                    - P, nP – Chart
                    - U – Chart
                    - C, U – Chart
                    - QC Story
          • Process Capability การวัดความสามารถของกระบวนการ, Cpk
          • ทดสอบความเข้าใจ

ราคา
          จำนวน 5 แผ่น ราคา 2,600 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,600 บาท ลด 50% เหลือ 1,300 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          • QA.Engineer, QA, QC, Production Supervisor
          • QMR ,EMR ,MR ,Internal Auditor และผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

ประโยชน์
          • ทราบที่มาของการหลักการควบคุมกระบวนการ
          • เรียนรู้พื้นฐานการคำนวณทางสถิติได้อย่างถูกต้อง
          • รู้จักแผนภูมิประเภทต่าง ๆ และสามารถเลือกไปใช้งานได้ถูกต้อง
          • สามารถออกแบบแผนภูมิ และนำไปประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เหมาะสำหรับ


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>