คลิกขวาเลือก Save Target As...
การตีความข้อกำหนด และนำระบบ IFS
(International Food Standard) ไปปฏิบัติ

รหัส v71

 
เนื้อหา
          - อธิบายให้รู้จัก IFS International Food Standard ที่มา ความสำคัญ และการพัฒนาของตัวมาตรฐาน
          - อธิบายถึงความจำเป็นในการจัดทำระบบ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตาม IFS
          - วิเคราะห์หลักการสำคัญของ IFS ซึ่งมี 5 ประการ คือ
                    (1) การจัดการระบบรักษาคุณภาพ
                    (2) ความรับผิดชอบในการจัดการ
                    (3) การจัดการทรัพยากรและบุคคล
                    (4) ความตระหนักเรื่องมาตรฐานผลผลิต
                    (5) การวัดผล ตรวจสอบ และพัฒนา
          - วิเคราะห์เกณฑ์การประเมินผลของ IFS ซึ่งมีหลายระดับหลายเกณฑ์ แตกต่างจากระบบอื่น อาทิ มาตรฐาน BRC
             (The British Retail Consortium) Global Standard ของประเทศอังกฤษ
          - แนวทางเทคนิคเพื่อการเตรียมตัวพัฒนาองค์กรและผลผลิตให้สามารถก้าวทัน IFS

ราคา
          ความยาว 4 แผ่น 4 ชั่วโมง ราคา 3,400 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 3,400 บาท ลด 50% เหลือ 1,700 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          ผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าและวัตถุดิบอาหารให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกอาหารแบรนด์เนมในประเทศยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยอรมันกับฝรั่งเศส รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบมาตรฐานอาหาร ทั้ง
ด้านการผลิต และด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป

ประโยชน์
          VCD นี้จะสร้างความเข้าใจให้ท่านทำความรู้จักกับมาตรฐานสินค้าอาหาร IFS อันเป็น
มาตรฐานใหม่ที่บังคับใช้ในสหภาพยุโรป เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจสินค้า
อาหารในยุโรป


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>