OJT : On the Job Training
(วิธีสอนงานโดยใช้เทคนิค OJT)

รหัส v73

 
ผู้สอน
อาจารย์ สมชาย ณ เอดีโฟร์

          ที่ปรึกษาระบบคุณภาพ ISO9001 & ISO14001 / วิทยากรฝึกอบรม / ที่ปรึกษาระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS / OHSAS18001 ประสบการณ์การทำงานโรงงานกว่า 10 ปี ก่อนเข้าร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ และได้รับการรับรองระบบกว่า 20 แห่ง

เนื้อหา

          ขอบข่ายการบรรยายจะพูดถึงเนื้อหาของการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ
          - เริ่มจากต้องรู้ว่าทำไมเราต้องพัฒนาลูกน้องเพื่อสร้างผลผลิตให้กับองค์กร
          - แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตทั่วทั้งองค์กร มีขั้นตอนอะไรบ้าง
          - เทคนิคการบริหารจัดการของผู้นำแต่ละระดับ รู้บทบาท และหน้าที่ความสำคัญของหัวหน้างาน
          - ลักษณะของการสอนงานหรือการฝึกอบรมทั่วไป และขอบเขตการฝึกอบรมแบบ OJT มีหลักการอะไรบ้าง
             ที่ต้องพิจารณา รู้องค์ประกอบของการเรียนรู้ และหลักการเรียนรู้ของผู้เรียน
          - ขั้นตอนการจัดการฝึกอบรมแบบ OJT ในแต่ละงาน พร้อมตัวอย่างแผนและความชำนาญในงานจริงของแต่ละบุคคล
          - เรียนรู้ 7 ขั้นตอนสำหรับการสอนงาน เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมความพร้อมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (การกำหนด
             ตารางการฝึกสอน,การจัดลำดับงานที่จะสอน), การตั้งคำถามสำหรับทุกรายละเอียดการใช้ 6 คำถามพื้นฐาน
             และคำถามสำหรับวัตถุดิบ เครื่องจักร ฯลฯ ไปจนถึงความปลอดภัย (Safety), 5 ส.คลังสินค้า เป็นต้น รวมถึง
             การฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติงานว่ามีวิธีการอะไรบ้าง การทำแบบซอยงานมีขั้นตอนสำคัญและมีวิธีการทำ
             อย่างไร รวมทั้งวิธีการสอนงานที่ยาก
          - เรียนรู้ถึงหลักและวิธีการพัฒนาการสอน พร้อมกับประเมินผลการฝึกอบรมการปฏิบัติงานแบบ OJT,
             การนำวิธีการที่พัฒนาแล้วมาใช้ และขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตามวัดผลผลงานการทำงานของพนักงาน P=A*
             (K+S) ว่าคืออะไร
          - รู้จักกฎ 10 ประการสำหรับหัวหน้าในการพัฒนางาน สอนงาน และมอบหมายงานลูกน้องอย่างมีระบบ ว่ามีอะไรบ้าง
          - และสุดท้าย ศึกษารูปแบบการกระจายงาน และการสื่อสารในองค์กร เทคนิคการกระจายงาน การกระจายอำนาจ
             การมอบหมายอำนาจ การติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดระดับ และลักษณะพฤติกรรม
             การกำหนดวิธีการ แหล่งข้อมูล และความถี่ในการติดตามงาน รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจให้พนักงานทำงานตาม
             เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนแจ้งผลความก้าวหน้าของงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ราคา
          VCD 1 ชุด (4 แผ่น 4 ชั่วโมง) ราคา 2,500 บาท พร้อมเอกสารประกอบการฝึกอบรม (ราคานี้ยังไม่รวม VAT) Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,500 บาท ลด 50% เหลือ 1,250 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!

เหมาะสำหรับ
          - หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร เรียนรู้ที่จะสอนงานโดยใช้เทคนิค OJT
          - เจ้าหน้าที่งานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายฝึกอบรม


----------------------------------------

 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>