วิธีรวมระบบปฏิบัติ ISO 14001 + OHSAS
(มอก.) 18001

รหัส v78

ผู้สอน
อ. วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์
          ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโทถึง 3 สาขา ทำงานเป็น ผจก.ฝ่ายคุณภาพในโรงงานมา 4 ปี และเป็นที่ปรึกษาระบบต่าง ๆ ผู้ตรวจติดตามระบบในนามของ Certified Body ที่มีชื่อเสียงหลายที่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
หัวข้อในการบรรยาย
           • พื้นฐานของระบบมาตรฐาน ISO14001
           • สิ่งที่เพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใน ISO 14001: 2004
           • Procedure ที่ใช้ร่วมกันของทั้ง 2 มาตรฐาน
           • ความเข้าใจพื้นฐานของข้อกำหนด OHSAS 18001& ISO 14001
           • กฏหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ของ OHSAS 18001 & ISO 14001
           • วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
           • แผนงานกิจกรรมโครงการ
           • การนำไปประยุกต์ใช้และการปฏิบัติ ของมาตรฐาน ISO14001 และ OHSAS 18001
           • โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
           • ความตระหนัก จิตสำนึก และ การฝึกอบรม
           • ระบบการจัดการด้านเอกสาร
           • การควบคุมการปฏิบัติ
           • แผนฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉิน          
           • NC, CAR, PAR
           • การควบคุมบันทึก
           • การตรวจประเมินภายใน
           • การทบทวนการจัดการ
           • การประเมินความเสี่ยงของระบบร่วม

เนื้อหา
          อาจารย์จะสอนตั้งแต่พื้นฐานของมาตรฐาน ISO14001:2004 ว่าเป็นอย่างไร มีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มี Procedure ใดบ้างที่สามารถใช้ร่วมกันได้ของทั้ง 2 มาตรฐานนี้ นั้นก็จะเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของ ISO14001 & ISO การตีความข้อกำหนด การยกตัวอย่างประกอบ ซึ่งทำให้สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ในส่วนที่ 2 จะเป็นเรื่องของการตรวจติดตามทั้ง 3 ระบบร่วมกัน การตรวจติดตามแบบ Process Approach เทคนิคและหลักการต่างๆที่จำเป็น พร้อมทั้งมีการทำกรณีศึกษา (Case Study) การเล่าประสบการณ์จริงจากการทำงาน ทำให้เกิดความกระจ่างแจ่มแจ้งมากขึ้นเยอะทีเดียว
 
ราคา
          VCD ชุดรวมระบบปฏิบัติ ISO 14001 : 2004 + OHSAS (มอก.) 18001 จำนวน 2 แผ่น ราคา 2,700 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,700 ลด 50% เหลือ 1,350 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
 
เหมาะสำหรับ
          • องค์กรที่มีแผนงาน โครงการ หรืออยู่ระหว่างการรวมระบบมาตรฐาน
          • QMR ,EMR ,MR ,Internal Auditor และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
ประโยชน์
          • สามารถรู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานร่วมกันได้
          • สามารถเปรียบเทียบความเหมือน หรือแตกต่างในแต่ละข้อกำหนดของทั้ง 2 มาตรฐานได้
          • ลดเวลาในการตรวจประเมินร่วมกันของทั้ง 2 ระบบได้

----------------------------------
 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>