ประเมินความเสี่ยงแบบร่วม ISO 14001 + OHSAS
(มอก.) 18001

รหัส v79

ผู้สอน
อ. วิบูลย์ ณ เอดีโฟร์
 
เนื้อหา
          1. ปูพื้นฐานความเข้าใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม + อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงาน
          2. วิธีการรวมระบบปฏิบัติการ ISO 14001 : OHSAS (มอก.) 18001
          3. หลักการ และวิธีการประเมินความเสี่ยงแบบร่วม ความเหมือนและความต่าง
                    - การชี้บ่งที่เป็นระบบขั้นตอนของทั้งสองระบบ
                    - องค์ประกอบของการประเมินความเสี่ยงเกิดจากความรุนแรงและโอกาสของการเกิดเหตุการณ์
                    - การเรียงตามความสำคัญของปัญหาเพื่อการจัดทำแผนลดหรือควบคุม
          4. แนวทางการดำเนินการร่วมชี้บ่งความเสี่ยง ทั้งจากกิจกรรมที่ประจำ และไม่ประจำ
               รวมถึงกิจกรรมที่เกิดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นผุ้รับจ้างช่วง
          5. แนวทางการวางหลักเกณฑ์ เพื่อการประเมินความเสี่ยงแบบร่วมระบบ ISO 14001 : 2004 + OHSAS
              (มอก.) 18001
                     - การระบุระดับความรุนแรง (Severity of Consquence)
                     - โอกาสที่จะเกิด (Likelihood of Occurrence)
                     - การปฏิบัติตามกฏหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ (Legal and Other Requirements)
          6. แนวทางการประเมินความเสี่ยงร่วมระบบของ ISO 14001 : 2004 + OHSAS (มอก.) 18001
          7. แนวทางกระบวนการขึ้นทะเีบียนความเสี่ยงตามระดับที่วิเคราะห์
          8. แนวทางการจัดตั้งวัตถุประสงค์ และแผนกิจกรรมที่รองรับแบบร่วมระบบ เพื่อลดความเสี่ยงให้เหลือในระดับที่
              ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 
ราคา
          VCD ชุดรวมระบบปฏิบัติ ISO 14001 : 2004 + OHSAS (มอก.) 18001 ราคา 2,700 บาท Promotion!! เฉพาะวันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น 10 ปีมีครั้งนี้ครั้งเดียว จาก 2,700 ลด 50% เหลือ 1,350 บาท เพื่อให้ทุกท่านซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองได้ ไม่ต้องไปเบิกบริษัท!!
 
เหมาะสำหรับ
          ทีมงานผู้จัดทำ และดูแลระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย OHSAS (มอก.) 18001 และสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ผู้ซึ่งต้องการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนในการทำระบบ 2 ระบบนี้
 
ประโยชน์
          1. ทำให้เข้าใจ และสามารถดำเนินกระบวนการการชี้บ่งความเสี่ยง หรือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect)
              แนวทางการประเมินร่วม และการควบคุมอันตรายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
              การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน
          2. สามารถตั้งวัตถุประสงค์ และเขียนแผนกิจกรรมขั้นตอนการดำเนินการประเมินความเสี่ยงร่วมทั้ง ISO 14001 :
               2004 + OHSAS (มอก.) 18001 ได้ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดความเสี่ยงด้าน HSE
               (Health,Safety and Environment) ในระดับที่ยอมรับได้
          3. ทำความเข้าใจแนวทางการเฝ้าติดตาม การตรวจวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผน เพื่อดำเนินการ
               ปฏิบัติการแก้ไขได้ทันที พร้อมนำมาเป็นข้อมูลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

-----------------------------------------
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>