คลิกขวาเลือก Save Target As...
ฝึกทักษะการขับรถฟอล์คลิฟท์ เพื่อความปลอดภัยและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
รหัส v88
ผู้สอน
อาจารย์ จิรายุส ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
          - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรถฟอล์คลิฟท์
          - รูปแบบชนิดของรถฟอล์คลิฟท์, แหล่งพลังที่นำมาใช้
            แต่ละชนิด ดีเซล ไฟฟ้า LPG ฯลฯ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการใช้รถ
          - กฎระเบียบและมาตรฐานในการใช้รถฟอล์คลิฟท์
          - ลักษณะโครงสร้าง, อุปกรณ์ และวิธีการใช้รถฟอล์คลิฟท์อย่างถูกต้อง
          - ความมั่นคงในการรับน้ำหนักของรถฟอล์คลิฟท์
          - วิธีการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์รถก่อนใช้งานประจำวัน
          - หลักการขับรถฟอล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีให้เกิดความปลออดภัย, ชมภาพอุบัติหตุเกี่ยวกับรถฟอล์คลิฟท์กว่า 10              เหตุการณ์ เพื่อสร้างความตระหนัก
          - สาธิตการขับและแสดงวิธีการตรวจเช็คฟอล์คลิฟท์ก่อนใช้งานประจำวัน (มี Checklist ให้)
          - ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานรถฟอล์คลิฟท์
          - ทดสอบการขับรถฟอล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
          - สอบการขับรถฟอล์คลิฟท์ ทีละคน
          - ถาม-ตอบ และสรุปผลปิดการอบรม

เหมาะสำหรับ
          1.เจ้าหน้าที่ของสถานประกอบการ ที่ต้องขับรถฟอล์คลิฟท์
          2.ช่างซ่อมบำรุงดูแลรถฟอล์คลิฟท์
          3.หัวหน้างาน – ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงานขับรถฟอล์คลิฟท์

ประโยชน์จาการฝึกปฏิบัติ
          1.ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อกฎระเบียบการใช้รถฟอล์คลิฟท์
          2.สามารถขับรถฟอล์คลิฟท์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย              เพื่อเป็นการลดต้นทุนการสูญเสียด้านอุบัติเหตุและความเสียหายของผลิตภัณฑ์
          3.สามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถฟอล์คลิฟท์ได้อย่างถูกวิธี
          4.สอบผ่านระบบมาตรฐาน อาทิ ISO 9001 ข้อ 6.2.2 และ 6.2.3 ไม่ติด CAR

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>