คลิกขวาเลือก Save Target As...
วิธีการตรวจติดตามงานด้านความปลอดภัยตามแผนงาน

รหัส v92

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
      การจัดทำแผนงานและการกำหนดตัวชี้วัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้เป็น เครื่องมือทางการบริหารจัดการสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัดงานด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยประสบความสำเร็จ โดยการจัดทำแผนงานและการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำแผน เพื่อให้แผนงานฯจึงจะมีประสิทธิภาพ เข้าใจเทคนิคการบริหารงานแผนงาน และการนำเสนอแผนงานตลอดจนตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับการยอมรับ และอนุมัติจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการนำไปประกาศ หรือเริ่มดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างจริงจัง
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>