คลิกขวาเลือก Save Target As...
การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจประเมิน

รหัส v96

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
        เป็นการนำทฤษฎี แนวคิด และหลักการจัดการที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการจัดการ ทั้งการจัดการที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TQM)
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>